Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Ge Wa861os

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące Ge Wa861os są niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę wszystkim użytkownikom. Ge Wa861os jest przeznaczony do obróbki drewna, dlatego ważne jest, aby przestrzegać ścisłych zasad bezpieczeństwa i właściwego użytkowania. Przed użyciem Ge Wa861os należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w której zawarte są szczegółowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Należy stosować się do wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, w tym wymogów dotyczących ochrony oczu i słuchu, odpowiedniego używania rękawic ochronnych i noszenia odzieży ochronnej. Prawidłowo używając Ge Wa861os, można zapewnić bezpieczeństwo i wydajność dla wszystkich użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Ge Wa861os

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

1 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsze instrukcje dostępne są również na stronie internetowej: PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń. Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. - Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych. - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. - Instalacja i konserwacja musi być wykonywana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. - Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. - Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione. - Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. - Aby instalacja była zgodna z wymogami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm. - Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyk, nie należy używać rozgałęziaczy. - Nie należy używać przedłużaczy. PL66

2 - Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. - Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia. - Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną). - Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso. - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień. - Urządzenie i jego dostępne części mogą podczas pracy silnie się nagrzewać. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. - Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia. - Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek urządzenia, ponieważ można się poparzyć. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie jego komponenty całkowicie nie wystygną. - Po zakończeniu ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia i pozwolić na stopniowe wyjście gorącego powietrza oraz pary z wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące PL67

3 powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. - Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawic. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów. - Nie ustawiać na urządzeniu i nie przechowywać w jego pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych. W razie przypadkowego włączenia urządzenia mogłoby dojść do pożaru. - Nie należy podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych słoików lub innych pojemników. Ciśnienie, które wytworzy się w środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia. - Nie należy używać pojemników z tworzyw sztucznych. - Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu i oleju. - Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy. - Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp. ), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. W konsekwencji istnieje ryzyko, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną. - Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą. - Nie należy dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika nadmiar rozlanych płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy). - Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego piekarnika. - Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie należy używać środków ściernych ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. - Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. PL68

4 - Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy używać folii aluminiowej (dotyczy wyłącznie piekarników z naczyniem do gotowania w komplecie). Utylizacja urządzeń AGD - Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający. - Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem gminy, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. INSTALACJA Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie jakichkolwiek problemów skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją. PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury (min. 90 C). Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika i dokładnie usunąć trociny i wióry. Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią piekarnika. PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się przy przedniej krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiczkach. Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 RR-F 3 x 1, 5 mm 2) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. ZALECENIA OGÓLNE Przed pierwszym użyciem: - Usunąć zabez kartonowe, folię oraz nalepki z akcesoriów. - Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do temperatury 200 C na ok. jedną godzinę. Pozwoli to na usunięcie woni materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych. Podczas eksploatacji: - Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, aby ich nie uszkodzić. - Nie opierać się na drzwiach i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie. - Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową. - Nie wlewać wody do środka rozgrzanego piekarnika; może to uszkodzić emaliowaną powierzchnię. - Nie przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię. - Sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez jego drzwi. - Nie narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych. PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Utylizacja opakowania Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ( wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze. PL69). Części opakowania nie należy Utylizacja urządzenia - Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. - Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. - Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

5 Oszczędzanie energii - Nagrzewać urządzenie jedynie wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli lub w przepisie. - Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do, gdyż znacznie lepiej wchłaniają ciepło. - Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika. DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu () nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ("EMC"). INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Piekarnik nie działa: Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Drzwi są zablokowane: Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Ważne: Podczas trwania automatycznego czyszczenia drzwi są zablokowane. Odczekać do momentu automatycznego odblokowania (patrz rozdział Cykl czyszczenia piekarnika z funkcją piroliza). Elektroniczny programator nie działa: Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera " " oraz numer, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy wtedy podać numer, który następuje po literze " ". SERWIS TECHNICZNY Przed skontaktowaniem się z serwisem: 1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w "Instrukcji wyszukiwania usterek". 2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy podać: krótki opis usterki; dokładny typ i model piekarnika; numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie Service na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej krawędzi komory piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiczkach). Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej; dokładny adres; numer telefonu. Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy). PL70

6 CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE Zewnętrzne części piekarnika WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych. Jeśli któryś z tych produktów wejdzie przez przypadek w kontakt z urządzeniem, należy niezwłocznie oczyścić go przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Powierzchnie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką. Wnętrze piekarnika WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem uszkodzić emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach. Po każdym użyciu piekarnika odczekać, aż ostygnie, a następnie wyczyścić go (najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia (np. potrawy o dużej zawartości cukru). Stosować środki przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać zaleceń ich producenta. Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy stosować odpowiedni detergent w płynie. Aby ułatwić czyszczenie urządzenia, można zdemontować drzwi (patrz KONSERWACJA). Górna grzałka grilla (patrz KONSERWACJA) może zostać obniżona (tylko w niektórych modelach), aby ułatwić czyszczenie górnej części komory piekarnika. UWAGA: Podczas długiego potraw zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp. ) może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką. Akcesoria: Po każdym użyciu akcesoria należy zanurzyć w roztworze wody z płynem do mycia naczyń. Jeśli są jeszcze gorące, ubrać rękawice kuchenne. Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką. Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych paneli katalitycznych (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone): WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub ściernych, twardych szczotek oraz szorstkich gąbek do mycia naczyń, ani środków w aerozolu do mycia piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i pozbawić ją właściwości samoczyszczących. Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję Termoobieg z temperaturą 200 C i pozwolić, żeby pracował przez ok. 1 godzinę. Po zakończeniu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie gąbką usunąć ewentualne resztki potraw. KONSERWACJA OSTRZEŻENIE DEMONTAŻ DRZWI Aby wyjąć drzwi: 1. Całkowicie otworzyć drzwi. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące zawiasy (rys. 1). 3. Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały (A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (rys. 2). Ponowny montaż drzwiczek: 1. Włożyć zawiasy w obsady. Opuścić zaczepy po obu stronach. 4. Zamknąć drzwi. - Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą. - Czyszczenie piekarnika przeprowadzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest zimne. - Odłączyć urządzenie od zasilania. - Stosować rękawice ochronne. - Opisane czynności przeprowadzać przy zimnym urządzeniu. - Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego PL71

7 Rys. 1 Rys. 2 PRZESUNIĘCIE GÓRNEJ GRZAŁKI (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH) 1. Wyjąć boczne prowadnice półek (rys. 3). Lekko wysunąć grzałkę (rys. 4) i ją obniżyć (rys. 5). Aby z powrotem umieścić grzałkę na miejscu, podnieść ją, lekko pociągnąć do siebie i oprzeć na obsadach bocznych. Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 WYMIANA ŻARÓWKI Aby wymienić tylną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego. Odkręcić klosz (rys. 6), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz. Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego. Aby wymienić boczną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego 2. Wyjąć boczne prowadnice półek, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone (rys. 3) 3. Podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć klosz (rys. 7) 4. Wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) (rys. 8). 5. Z powrotem nałożyć klosz i docisnąć do ścianki, aby zaskoczył i zamknął się prawidłowo (rys. 9) 6. Z powrotem zamontować boczne prowadnice półek. 7. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 UWAGA: - Stosować wyłącznie żarówki 25-40W/230V, typ E-14, T300 C lub żarówki halogenowe 20-40W/230V, typ G9, T300 C - Żarówka użyta w urządzeniu jest przeznaczona specjalnie do urządzeń elektrycznych i nie jest odpowiednia do oświetlania pomieszczeń gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009). - Żarówki można zakupić w autoryzowanym serwisie. WAŻNE: - W razie stosowania żarówek halogenowych, nie wolno dotykać ich gołymi rękami. Na żarówce pozostają odciski palców, co może doprowadzić do późniejszego jej uszkodzenia. - Nie uruchamiać piekarnika, jeśli klosz nie jest z powrotem zainstalowany. PL72

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI 1. Panel sterowania 2. Grzałka górna/grill 3. Wentylator chłodzący (niewidoczny) 4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać! ) 5. Lampa 6. Grzałka okrągła (niewidoczna) 7. Wentylator 8. Rożen (jeśli jest w zestawie) 9. Dolna grzałka (ukryta) 10. Drzwi 11. Położenie półek (liczba półek wskazana jest z przodu piekarnika) 12. Ścianka tylna UWAGA: - Podczas wentylator chłodzący może się uruchamiać co jakiś czas, aby zmniejszyć pobór energii elektrycznej. - Po zakończeniu i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez pewien czas. - Po otwarciu drzwi piekarnika podczas grzałki się wyłączają. AKCESORIA W ZESTAWIE Rys. A Rys. B Rys. C A. RUSZT: służy do potraw lub jako półka, na której można umieścić formy, blachy bądź inne naczynia przeznaczone do w piekarniku. B. TACKA DO OCIEKANIA: służy do zbierania spływającego tłuszczu, gdy jest umieszczona pod rusztem, lub jako blacha do mięsa, ryb, warzyw, placków itp. C. WYSUWANE PROWADNICE: ułatwiają wsuwanie i wysuwanie akcesoriów. Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu. AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie. PL73

9 WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA 1. Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią "A" do góry (rys. Inne akcesoria, np. blacha-ociekacz i blacha do, wkłada się częścią wygiętą na fragmencie płaskim "B" skierowaną do góry (rys. 2 OPIS PANELU STEROWANIA PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 1. POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI: włączanie/wyłączanie oraz wybór funkcji 2. POKRĘTŁO NAWIGACJI: poruszanie się po menu i zmienianie ustawionych wartości UWAGA: dwa pokrętła są wysuwane. Nacisnąć je na środku, aby wysunęły się z obsady. PRZYCISK: powrót do poprzedniego ekranu 4. PRZYCISK: wybór oraz potwierdzanie ustawień LISTA FUNKCJI Po ustawieniu pokrętła wyboru funkcji w dowolnej pozycji piekarnik się włączy: na wyświetlaczu pojawiają się funkcje lub podmenu powiązane z daną funkcją. Podmenu można wybrać po ustawieniu pokrętła w położeniu GRILL, SPECJALNE, USTAWIENIA, CHLEB/ PIZZA oraz AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA. UWAGA: Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 79. OPIS WYŚWIETLACZA I H G F A E B C D A. Wizualizacja aktywnych grzałek dla różnych funkcji B. Symbole zarządzania czasem: timer, czas, godzina zakończenia, aktualna godzina C. Informacje o fabrycznie ustawionych funkcjach D. Wybrana funkcja automatyczna CHLEB/PIZZA E. Informacja o zamkniętych drzwiach piekarnika podczas funkcji automatycznego czyszczenia (pirolizy) F. Wewnętrzna temperatura piekarnika G. Funkcja automatycznego czyszczenia (pirolizy) (niedostępna w tym modelu) H. Przyrumienienie I. Funkcje specjalne: Rozmrażanie, Utrzymywanie w cieple, Wyrastanie, Eco termoobieg WŁĄCZANIE PIEKARNIKA - USTAWIANIE JĘZYKA Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ENGLISH Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. PL74

10 USTAWIANIE GODZINY Po ustawieniu języka należy ustawić godzinę na zegarze. Na wyświetlaczu migają dwie cyfry godziny. 1. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową godzinę. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienie; na wyświetlaczu migają cyfry minut. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową wartość minut. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. Aby zmienić bieżącą godzinę, np. po przerwie w dostawie prądu, patrz następny rozdział (USTAWIENIA). WYBÓR FUNKCJI PIECZENIA 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na wybraną funkcję: Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli widoczne wartości odpowiadają żądanym, nacisnąć przycisk. Aby je zmienić, należy postępować zgodnie z poniższym opisem. USTAWIANIE TEMPERATURY/MOCY GRILLA Aby zmienić temperaturę lub moc grilla, należy: 1. Ustawić żądaną wartość pokrętłem nawigacji. SZYBKIE NAGRZEWANIE 1. Wybrać funkcję szybkiego nagrzewania, ustawiając pokrętło przełącznika funkcji na symbol. Potwierdzić przyciskiem: na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli zaproponowana temperatura jest odpowiednia, nacisnąć przycisk. Aby zmienić temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w poprzednich tematach. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat PRE. Po osiągnięciu ustawionej temperatury na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość (np. 200 C) i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu nagrzewania piekarnik automatycznie wybiera funkcję grzania konwencjonalnego. W tym momencie można włożyć potrawę i rozpocząć pieczenie. Aby ustawić inną funkcję, należy ją wybrać za pomocą pokrętła wyboru funkcji. PL75

11 USTAWIANIE CZASU PIECZENIA Funkcja ta pozwala na pieczenie przez określony czas z zakresu od 1 minuty do maksymalnego czasu dozwolonego dla wybranej funkcji. Po upływie tego czasu piekarnik wyłącza się automatycznie. Po potwierdzeniu temperatury miga symbol. Pokrętłem regulacji ustawić żądany czas. Potwierdzić czas przyciskiem. USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA/OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE PROGRAMU WAŻNE: Dla następujących funkcji nie można ustawić opóźnienia rozpoczęcia programu: SZYBKIE NAGRZEWANIE, CHLEB/PIZZA. UWAGA: W tym ustawieniu wybrana temperatura jest osiągana stopniowo, przez co czasy wydłużają się nieco w porównaniu do wartości podanych w tabeli. Można ustawić żądaną godzinę zakończenia, opóźniając rozpoczęcie pracy piekarnika o maksymalnie 23 godziny i 59 minut. Jest to możliwe wyłącznie po ustawieniu czasu. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawia się godzina zakończenia (np. 15:45) i miga symbol. Aby opóźnić zakończenie, zmieniając (opóźniając) godzinę jego rozpoczęcia, należy: 1. Ustawić pokrętłem nawigacji godzinę, o której pieczenie ma się zakończyć (np. 16:00). Potwierdzić wybraną wartość przyciskiem: migają dwa punkty godziny zakończenia, informując, że ustawienie zostało przeprowadzone prawidłowo. Piekarnik automatycznie opóźni rozpoczęcie w taki sposób, aby zakończyć je o ustawionej godzinie. W każdym momencie można zmienić ustawione wartości (temperatura, poziom grilla, czas), wracając przyciskiem, zmieniając wartości pokrętłem nawigacji oraz potwierdzając przyciskiem. MINUTNIK Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony. Jest ona przydatna na przykład do kontrolowania czasu gotowania makaronu. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 23 godziny i 59 minut. Gdy pokrętło przełącznika funkcji jest ustawione na zero, wybrać żądany czas pokrętłem nawigacji. Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć odliczanie w dół. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się czas "END" i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby go przerwać, nacisnąć przycisk (na wyświetlaczu pojawia się aktualna godzina). BLOKADA PRZYCISKÓW Funkcja ta pozwala na zablokowanie działania wszystkich przycisków i pokręteł na panelu sterowania. Aby ją włączyć, należy jednocześnie nacisnąć przyciski oraz i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli jest aktywna, działanie przycisków jest zablokowane, a na wyświetlaczu pojawia się klucz Funkcję tę można włączyć również podczas. Aby ją wyłączyć, należy ponownie wykonać wyżej opisane czynności. Gdy blokada przed dziećmi jest włączona, piekarnik można wyłączyć, ustawiając pokrętło na 0 (zero). W takiej sytuacji jednak konieczne jest ponowne ustawienie wcześniej wybranej funkcji. PL76

12 WYBÓR FUNKCJI SPECJALNYCH Obrócić pokrętło wyboru funkcji do pozycji, aby przejść do podmenu zawierającego cztery funkcje specjalne. Aby je przejrzeć, wybrać i uruchomić jedną z nich, należy: 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się komunikat "ROZMRAZANIE" oraz symbol tej funkcji. Pokrętłem nawigacji przewinąć listę funkcji: ROZMRAZANIE, UTRZYMYWANIE W CIEPLE, WYRASTANIE, ECO TERMOOBIEG. PRZYRUMIENIANIE W przypadku niektórych funkcji po zakończeniu na wyświetlaczu pojawia się propozycja przyrumienienia potrawy. Funkcję tę można włączyć tylko wtedy, gdy ustawiono czas. Po upływie czasu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ABY ZARUMIENIC. Po naciśnięciu przycisku piekarnik rozpoczyna fazę przyrumieniania, która trwa 5 minut. Funkcję tę można wykonać jedynie dwa razy z rzędu. WYBÓR FUNKCJI CHLEB/PIZZA Ustawienie wskaźnika pokrętła funkcji na symbolu powoduje wyświetlenie podmenu automatycznych funkcji chleba oraz pizzy. Bread (Chleb) 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie napis "CHLEB" i AUTO. Wcisnąć, aby wybrać funkcję. Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 180 C do 220 C) i potwierdzić przyciskiem. Pokrętłem nawigacji ustawić żądany czas i wcisnąć, aby pieczenie się rozpoczęło. Pizza 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się "CHLEB". Aby wybrać funkcję "PIZZA", należy: 2. Obrócić pokrętło nawigacji: na wyświetlaczu pojawi się napis "PIZZA". Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 220 C do 250 C) i potwierdzić przyciskiem. PL77

13 USTAWIENIA Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu, aby przejść do podmenu pięciu ustawień wyświetlacza, które można zmieniać. Język 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "LANGUAGE" (JEZYK) 2. Wcisnąć, aby przejść do ustawienia 3. Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk potwierdzenia. Zegar Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ZEGAR". Aby zmienić godzinę, patrz poprzedni rozdział (USTAWIENIE BIEŻĄCEJ GODZINY). Eco Po wybraniu trybu ECO (ustawienie "ON"), jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona, a po 3 minutach od przejścia w tryb gotowości wyświetlany jest zegar. Aby przywrócić wyświetlanie informacji na wyświetlaczu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić którymkolwiek pokrętłem 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ECO". Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawień (WŁ. /WYŁ. ). Pokrętłem nawigacji wybrać żądane ustawienie i potwierdzić przyciskiem. Jeżeli podczas włączony jest tryb ECO, oświetlenie piekarnika zostanie wyłączone po 1 minucie od rozpoczęcia i włączone ponownie po każdym działaniu użytkownika. Sygnał dźwiękowy Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "TON". Jasność Aby zmienić jasność wyświetlacza, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "JASNOSC". Nacisnąć przycisk: na wyświetlaczu pojawi się cyfra Pokrętłem nawigacji zwiększyć lub zmniejszyć jasność i potwierdzić przyciskiem. PL78

14 TABELA OPISU FUNKCJI POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI OFF Do przerywania i wyłączania piekarnika. OŚWIETLENIE Do włączania i wyłączania oświetlenia wewnątrz piekarnika. SPECIALS (Specjalne) ROZMRAŻANIE UTRZYMYWANIE W CIEPLE WYRAS-TANIE ECO TERMOOBIEG KONWENCJONALNE PIECZENIE KONWEKCYJNE TERMOOBIEG PIECZENIE MAXI Do przyspieszania rozmrażania artykułów spożywczych. Zaleca się umieszczenie potrawy na środkowym poziomie. Zaleca się pozostawienie potrawy w opakowaniu, aby zapobiec wysuszeniu jej powierzchni. Pozwala utrzymać ciepło i chrupkość świeżo ugotowanych potraw (np. mięs, potraw smażonych, zapiekanek). Funkcja nie włącza się, gdy temperatura w piekarniku przekracza 65 C. Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Aby zachować jakość wyrastania, funkcja nie włączy się, gdy temperatura w komorze jest wyższa niż 40 C. Ciasto należy umieścić na 2. półce. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Do na jednym poziomie nadziewanych pieczeni i mięs pociętych na kawałki. Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu potraw. W przypadku tej funkcji ECO podczas oświetlenie pozostaje wyłączone. Można je tymczasowo włączyć ponownie, naciskając przycisk potwierdzenia. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność energetyczną zaleca się, aby nie otwierać drzwiczek piekarnika podczas. Zaleca się korzystanie z poziomu 3. Do dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Należy używać 3. półki. Do pizz, tart warzywnych i mięsnych oraz ciast z mokrym nadzieniem należy natomiast używać poziomu 1. lub 2. Nie trzeba nagrzewać piekarnika. Do mięs i ciast z płynnym nadzieniem (słonych i słodkich) na jednej półce. Do różnych potraw (np. ryb, warzyw, ciasta) w jednej temperaturze na maksymalnie trzech półkach jednocześnie. Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw. Gdy pieczenie odbywa się tylko na jednej półce, należy korzystać z 2. poziomu. W przypadku na dwóch półkach należy używać 1. i 4. poziomu, a w przypadku na trzech półkach 1., 3. i 5. Do dużych kawałków mięs (powyżej 2, 5 kg). Korzystać z 1. poziomu w zależności od wielkości mięsa. Zaleca się obrócenie mięsa podczas w celu zapewnienia równomiernego przyrumienienia. Zaleca się podlewanie mięsa od czasu do czasu w celu zapobieżenia jego wysuszeniu. PL79

15 GRILL TURBO GRILL USTAWIENIA CHLEB/PIZZA SZYBKIE NAGRZEWANIE POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI Do plastrów mięsa, szaszłyków, kiełbasek; do zapiekania warzyw oraz przyrumieniania chleba. Zaleca się umieszczenie potrawy na poziomie 4. lub 5. Podczas grillowania mięs zaleca się używanie blachyociekacza, na której będzie się zbierał kapiący tłuszcz. Umieścić blachę na 3. lub 4. poziomie i wlać do niej około pół litra wody. Podczas drzwi piekarnika muszą być zamknięte. Do dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić potrawę na środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie blachyociekacza, która będzie zbierała ociekający tłuszcz. Umieścić blachę na 1. Wraz z tą funkcją można stosować rożen, jeśli jest w zestawie. Ustawianie wyświetlacza (język, czas, jasność, głośność sygnału dźwiękowego, tryb eko). Do różnych rodzajów i wielkości pizzy oraz chleba. W ramach tej funkcji istnieją dwa programy o fabrycznych ustawieniach. Wystarczy tylko wskazać żądane wartości (temperatura oraz czas), a piekarnik automatycznie przeprowadzi optymalny cykl. Nagrzać wstępnie piekarnik i umieścić ciasto na poziomie 2. Do szybkiego nagrzewania piekarnika. Aby ustawić inną funkcję, należy skorzystać z pokrętła przełącznika funkcji. PL80

16 TABELA PIECZENIA Przepis Funkcja Nagrzewanie Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Ciasta drożdżowe Ciasta z nadzieniem (sernik, strucla, szarlotka) Ciastka / tarteletki Pączki Bezy - 2/ Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do lub forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: ruszt Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast PL81

17 Przepis Funkcja Nagrzewanie Chleb / pizza / focaccia Bread (Chleb) (Chleb) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) - 1/ * Tak Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Pizza Mrożona pizza Tarta warzywa+mięs o (tarty warzywne, quiche lorraine) Nadziewane ciasto francuskie / przekąski z ciasta ptysiowego Lasagne / Makaron zapiekany / Cannelloni / Potrawy z formy Baranina / cielęcina / wołowina / wieprzowina 1kg (Pizza) Tak Ociekacz/blacha do ciast PL82 Półka 3: tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast - 2/ Forma do ciasta na * * Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast + tortownica Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na

18 Przepis Funkcja Nagrzewanie Kurczak / królik / kaczka 1kg Indyk / gęś 3 kg Ryba pieczona / potrawy pieczone w papierze (filet, w całości) Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany) Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha na Tosty (wysoka) 3 6 Ruszt Filety / kawałki ryb Kiełbaski / szaszłyki / żeberka / hamburgery Kurczak pieczony 1 1, 3 kg Krwisty rostbef 1kg Udziec jagnięcy / golonka Pieczone ziemniaki Zapiekane warzywa (średnia) (średnio - wysoka) (średnia) (wysoka) (średnia) (średnia) (średnia) (wysoka) Lasagne i mięso * Mięso i ziemniaki Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * Akcesoria i uwagi Półka 4: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 3: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: ruszt (obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: rożen (jeśli jest w zestawie) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Ociekacz / blacha do ciasta (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na PL83

19 Przepis Funkcja Nagrzewanie Ryba i warzywa * Pełne danie: Tarta (poziom 5) / lasagne (poziom 3) / mięso (poziom 1) Pieczenie nadziewane Kawałki mięsa (królik, kurczak, jagnię) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * * * Akcesoria i uwagi Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Poziom 5: naczynie na Poziom 3: naczynie na Poziom 1: blacha-ociekacz lub naczynie na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na * Podany czas jest orientacyjny. Potrawę można wyjąć z piekarnika po innym czasie, w zależności od własnych preferencji. PL84

20 SPRAWDZONE PRZEPISY (zgodnie z normą IEC: oraz DIN:07:07) Przepis Funkcja Nagrzewanie IEC: Kruche ciastka IEC: Ciasteczka IEC: Biszkopt beztłuszczowy IEC: Dwa jabłeczniki IEC: Poziom (od dołu) Tost** - 5 IEC: Hamburgery** - 5 DIN: Jabłecznik, ciasto drożdżowe DIN: Pieczeń wieprzowa DIN:07 załącznik C Placek Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na - 2/ Forma do ciasta na (wysoka) 3 (wysoka) 3 6 Ruszt Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Półka 2: blacha-ociekacz Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do W tabeli podano zalecane funkcje i temperatury umożliwiające uzyskanie optymalnych rezultatów dla wszystkich przepisów. Jeśli pieczenie ma przebiegać tylko na jednej półce z użyciem termoobiegu, należy umieścić potrawę na drugiej półce i wybrać temperaturę zalecaną dla funkcji "TERMOOBIEG" na więcej niż jednej półce. PL85

21 Informacje w tabeli nie uwzględniają używania prowadnic. Testy należy wykonywać bez prowadnic. ** W przypadku grillowania zaleca się pozostawienie 3 4 cm wolnej przestrzeni od przedniej krawędzi rusztu, aby ułatwić jego wyjęcie. Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z EN:) Aby wykonać test, należy użyć odpowiedniej tabeli. Zużycie energii i czas nagrzewania wstępnego Aby przeprowadzić test, należy wybrać funkcję SZYBKIE NAGRZEWANIE. PL86

22 RADY I SUGESTIE Sposób czytania tabeli Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej potrawy oraz informację, czy należy ją piec na jednej czy kilku półkach jednocześnie. Temperatury dotyczą momentu włożenia potrawy do piekarnika, za wyjątkiem nagrzewania (gdy jest przewidziane). Temperatury oraz czasy są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo należy stosować najniższe sugerowane wartości, a jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie oraz, w miarę możliwości, blach lub form do z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia lub akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub ceramiczne. Czas nieco się wtedy wydłuży. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli, dotyczących wyboru akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach. Jednoczesne pieczenie różnych potraw Korzystając z funkcji "TERMOOBIEG", można jednocześnie piec różne potrawy wymagające tej samej temperatury (np. ryby i warzywa), umieszczając je na różnych półkach. Potrawy wymagające krótszego należy wyjąć wcześniej, a pozostawić te, które wymagają dłuższego. Desery - Delikatne desery należy piec z wykorzystaniem funkcji konwencjonalnego tylko na jednym poziomie. Stosować formy z ciemnego metalu i stawiać je zawsze na dostarczonym wraz z piekarnikiem. Do na kilku poziomach należy wybierać funkcję termoobiegu i ustawiać formy na w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować. - Aby sprawdzić, czy ciasto drożdżowe jest już gotowe, włożyć drewniany patyczek w najwyższym miejscu ciasta. Jeśli patyczek pozostaje suchy, ciasto jest gotowe. - Jeśli stosowane są formy z nieprzywierającą powłoką, ciasto może nierówno wyrosnąć po bokach. - Jeśli ciasto opada w trakcie, następnym razem należy użyć niższej temperatury, zmniejszyć ilość płynu lub delikatniej mieszać ciasto. - Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta owocowe) wymagają funkcji "PIECZ. KONWEKCYJNE". Jeśli spód ciasta jest zbyt wilgotny, należy skorzystać z niższej półki i wyłożyć spód bułką tartą lub pokruszonymi herbatnikami przed włożeniem nadzienia. Mięso - Można stosować dowolne blachy lub naczynia żaroodporne, dopasowane do rozmiarów pieczonego mięsa. W przypadku pieczeni zaleca się wlanie na dno naczynia nieco bulionu i polewać nim mięso podczas, aby dodać smaku. Gdy pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w piekarniku na ok min lub zawinąć w folię aluminiową. - Przygotowując mięso do grillowania należy pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy kawałki mają tę samą grubość. Bardzo grube kawałki mięsa wymagają dłuższego. Aby zapobiec przypaleniu powierzchni mięsa, należy je odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt na niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie dwóch trzecich czasu. Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która będzie zbierała ściekające soki należy do niej wlać pół litra wody i umieścić bezpośrednio pod rusztem, na którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie potrzeby uzupełniać wodę. Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach) Służy do dużych kawałków mięsa i drobiu, umożliwiając ich równomierne dopieczenie. Wsunąć mięso na szpikulec rożna, obwiązując go sznurkiem kuchennym (w przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest unieruchomione przed włożeniem szpikulca do gniazda na przedniej ściance piekarnika, po czym oprzeć go na odpowiednim wsporniku. Aby zmniejszyć ilość dymu i zebrać spływające soki, zaleca się umieszczenie na najniższej półce blachy-ociekacza, do której należy wlać pół litra wody. Szpikulec posiada plastikowy uchwyt, który należy zdjąć przed rozpoczęciem i z którego należy skorzystać po jego zakończeniu, aby wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia. Pizza Lekko nasmarować blachę tłuszczem, aby spód pizzy był bardziej chrupiący. Po upływie dwóch trzecich czasu nałożyć na pizzę mozzarellę. Funkcja wyrastania ciasta (dostępna tylko w niektórych modelach) Przed umieszczeniem ciasta w piekarniku zaleca się przykrycie go wilgotną ściereczką. W przypadku użycia tej funkcji czas wyrastania skraca się o około jedną trzecią w porównaniu do wyrastania w temperaturze pokojowej (20 25 C). Czas wyrastania 1 kg ciasta na pizzę to ok. jedna godzina. PL87

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzystania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych.

Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale są jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci muszą leżeć/siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad ostrożności mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzeń przenośnych (tj. telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, odtwarzaczy plików MP3 itp. ) używać TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie. NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu. W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa.

Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Możliwie daleko odsunąć fotel kierowcy, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Możliwie daleko odsunąć fotel pasażera. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. org/1999/xhtml">• Po zakończeniu regulacji ustawienia upewniać się, że fotel jest zablokowany. W przeciwnym przypadku może się on przypadkowo poruszyć i spowodować wypadek. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Ustawianie ręczne (jeżeli występuje)

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć do góry dźwignię regulacji kąta odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia musi powrócić do pierwotnego położenia).

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu. Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

• Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się.

• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się.

Ustawianie elektryczne (jeżeli występuje)

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Dzieci mogą przypadkowo użyć przełączników regulacji ustawienia fotela, a poruszający się fotel może je przygnieść. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia foteli:

Po przesunięciu fotela maksymalnie do przodu lub do tyłu nie próbować przesuwać go dalej. org/1999/xhtml">• Nie przedłużać regulowania ustawienia fotela, gdy pojazd jest wyłączony. Może to spowodować rozładowanie akumulatora 12 V. org/1999/xhtml">• Nie regulować ustawienia dwóch foteli równocześnie. Może to spowodować usterkę układu elektrycznego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/13. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

1. Popchnąć przełącznik do przodu lub do tyłu. Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/14. jpg"/>

Regulacja kąta odchylenia oparcia

2. Po ustawieniu oparcia w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. org/1999/xhtml">Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność systemów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

Regulacja nachylenia siedziska (1, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić kąt nachylenia przedniej części siedziska, należy:

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół przednią część przełącznika regulacji położenia siedziska.

Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Regulacja wysokości siedziska (2, jeżeli funkcja występuje)

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół tylną część przełącznika regulacji położenia siedziska. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/17. jpg"/>

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (fotel kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

• Podparcie odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą przełącznika.

• Aby zwiększyć podparcie, należy nacisnąć przednią część (1) przełącznika. Aby zmniejszyć podparcie, należy nacisnąć tylną część (2) przełącznika.

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli występują)

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Siedzenia tylne

Składanie siedzenia tylnego

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. Siedzenie na złożonych oparciach stwarza w momencie wypadku lub gwałtownego hamowania poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, powodując szkody materialne lub stwarzając zagrożenie zdrowia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/21. jpg"/>

Aby złożyć oparcie siedzenia tylnego, należy:

1. Ustawić oparcie fotela przedniego w pionie. Nacisnąć przycisk (1) regulacji wysokości zagłówka i maksymalnie obniżyć zagłówek (2) siedzenia tylnego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

3. Ułożyć pas bezpieczeństwa na zewnątrz oparcia. W przeciwnym razie może on przeszkadzać w złożeniu oparcia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

4. Wyjąć pas z prowadnicy (1), pociągnąć za dźwignię blokady oparcia (2), a następnie złożyć oparcie w kierunku przodu samochodu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/25. jpg"/>

5. Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i popchnąć je do tyłu.

Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do położenia pionowego należy przytrzymać oparcie i podnosić je powoli. Sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania niezablokowane oparcie może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w kierowcę lub pasażerów, powodując poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Podłokietnik

Podłokietnik znajduje się pośrodku oparcia siedzeń tylnych. Aby rozłożyć podłokietnik, należy go wyciągnąć z oparcia, pociągając w dół.

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/30. jpg"/>

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/34. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę wspornika zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/35. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu (fotel kierowcy)

Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/37. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/38. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/39. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni odchylania oparcia lub przełącznika (1) odchylić oparcie (2) fotela. Maksymalnie podnieść zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/41. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/42. jpg"/>

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą dźwigni odchylania oparcia lub przełącznika (3) podnieść oparcie (4) fotela. png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. png"/>OSTROŻNIE

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• Siedząc na tylnym fotelu, nie należy ustawiać zagłówka w najniższym położeniu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/OTL035061. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/46. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby wyjąć zagłówek, należy pociągnąć go maksymalnie ku górze, a następnie wcisnąć przycisk (1) zwalniający blokadę i trzymając przycisk wciśnięty wyciągnąć zagłówek do góry (2).

Aby zamontować zagłówek, trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (3) do otworów. Następnie ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić prawidłową ochronę, należy upewnić się, że po regulacji zagłówek został prawidłowo zablokowany w odpowiednim położeniu.

Podgrzewanie i wentylacja foteli

Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet przy niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na podgrzewanych fotelach muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby, które nie są zdolne w pełni odczuwać zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie włączać podgrzewania, jeżeli fotel jest przykryty kocem, pokrowcem, poduszką albo innymi przedmiotami ograniczającymi odprowadzanie ciepła. Może to spowodować przegrzanie skutkujące uszkodzeniem foteli lub powstaniem pożaru.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

• Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny.

• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania.

• Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie układu podgrzewania foteli. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/52. jpg"/>

A: typ A, B: typ B

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu pojazdu.

Podgrzewanie foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

• Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON podgrzewanie foteli jest zawsze wyłączone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Kona_OS_EV/images/info. png"/>Informacja

Po włączeniu podgrzewania fotela spirale grzejne włączają się i wyłączają automatycznie w zależności od temperatury fotela.

Wentylacja foteli przednich (jeżeli występuje)

Wentylacja foteli umożliwia ich chłodzenie. Odbywa się to poprzez nawiew powietrza przez niewielkie otwory w powierzchni siedzisk i oparć.

Wentylację foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne — nie włączać wentylacji na stałe.

Wentylację fotela kierowcy lub pasażera (jeżeli występuje) można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu pojazdu.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę prędkości przepływu powietrza w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonej wentylacji powoduje jej wyłączenie.

• Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON wentylacja foteli jest zawsze wyłączona.

Aby uniknąć uszkodzenia układu wentylacji foteli:

• Wentylację foteli włączać TYLKO przy włączonym układzie klimatyzacji. Pozostawianie wentylacji foteli włączonej przez dłuższy czas przy wyłączonym układzie klimatyzacji może spowodować jej uszkodzenie.

• Unikać rozlewania płynów na siedziska i oparcia foteli przednich. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych i nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie wkładać pod fotele torebek foliowych, gazet itp. Mogą one zablokować wloty powietrza i spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie zakładać pokrowców i nie modyfikować tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie wentylacji foteli.

• Jeżeli wentylacja foteli nie działa, ponownie uruchomić pojazd. Jeżeli funkcja nadal nie działa, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i prawidłowo przypinać pasami bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• Nigdy nie zezwalać dzieciom na jazdę na fotelu przednim, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by podczas jazdy dzieci siedziały na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Ostrzeganie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Przypomina to o konieczności zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lub zostanie odpięty przy przycisku znajdującym się w tym stanie, lampka ostrzegawcza świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/60. jpg"/>

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa pasażera siedzącego na przednim fotelu jest zapięty czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. Przypomina ona o konieczności zapięcia pasa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera. Kierowca powinien poinstruować pasażera o prawidłowej pozycji siedzącej opisanej w Instrukcji. png"/>Informacja

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera znajduje się w wyświetlaczu konsoli centralnej.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel pasażera nie jest zajęty.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera może włączyć się, gdy na fotelu pasażera zostanie umieszczony bagaż. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/62. jpg"/>

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa (jeżeli występują)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. 6 sekund świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Przypominają one o konieczności zapięcia pasów.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa świeci się również przez ok. 35 sekund w następujących przypadkach:

– Przekroczenie prędkości 9 km/h przy niezapiętym tylnym pasie bezpieczeństwa.

– Odpięcie tylnego pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h.

Lampka gaśnie natychmiast po zapięciu pasa.

Jeżeli tylny pas bezpieczeństwa zostanie odpięty przy prędkości przekraczającej 20 km/h, świeci się odpowiadająca mu lampka ostrzegawcza i na 35 sekund włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli natomiast tylny pas bezpieczeństwa zostanie dwukrotnie zapięty i odpięty w ciągu 9 sekund od momentu zapięcia go po raz pierwszy, lampka ostrzegawcza nie włącza się.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/64. jpg"/>

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/66. jpg"/>

OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy.

Regulacja wysokości

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu wygody i ochrony, wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa można ustawić w jednym z 4 położeń.

Odcinek barkowy pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej i w połowie barku, od strony drzwi, a nie dotykał szyi. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/68. jpg"/>

Aby wyregulować wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa, należy podnieść lub obniżyć jego mocowanie.

Aby podnieść mocowanie pasa, należy podciągnąć je do góry (1). Aby obniżyć mocowanie pasa, należy ściągnąć mocowanie w dół (3), trzymając wciśnięty przycisk (2) blokady regulacji wysokości.

Aby zablokować mocowanie w danym położeniu, należy zwolnić przycisk. Aby sprawdzić, czy mocowanie zablokowało się na swoim miejscu, należy spróbować je przesunąć. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/69. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego (3-punktowy pas bezpieczeństwa)

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku korzystania z pasa tylnego siedzenia środkowego należy się upewnić, że oparcie jest prawidłowo zablokowane.

W przeciwnym razie podczas gwałtownego hamowania lub kolizji oparcie może się poruszyć i spowodować poważne obrażenia.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych. Podczas silnego zderzenia czołowego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa. Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i pociągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia (jeżeli występuje) umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• NIGDY samodzielnie nie sprawdzać, nie konserwować, nie naprawiać ani nie wymieniać napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te może wykonywać wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Prace wykonywane przy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego przeglądy układu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/76. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na ilustracji:

(1) Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

(2) Zwijacz pasa bezpieczeństwa przedniego z napinaczem

(3) Moduł sterowania układem SRS-Airbag

(4) Zwijacz pasa bezpieczeństwa tylnego z napinaczem

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON, nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się nawet jeżeli pasy nie są zapięte podczas zderzenia.

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne, bezpieczne objawy aktywacji elementów układu.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są umieszczone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na tylnych siedzeniach i mieć zapięte znajdujące się tam pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Najlepszą ochronę dziecka podczas wypadku zapewnia odpowiedni fotelik dziecięcy, prawidłowo zamocowany na tylnym siedzeniu.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku albo na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby ranne

Podczas przewożenia osób rannych należy używać pasów bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej.

W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod biodrowy odcinek pasa lub szyi pod barkowy odcinek pasa i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć w fotelach z podniesionymi oparciami i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone elementy należy jak najszybciej wymieniać.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą łagodnego roztworu mydła w ciepłej wodzie. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zdarzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci jadące pojazdem. Bez względu na wiek dzieci są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach, niż na przednim fotelu pasażera. Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru.

Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach.

Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną, należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat.

Foteliki dla dzieci należy prawidłowo montować na siedzeniach pojazdu. Zawsze należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika zaczepianego o oparcie fotela, ponieważ takie mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Montować jedynie foteliki dziecięce spełniające wymagania regulaminu ECE-R44 lub ECE-R129.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci.

Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/85. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza naprężenia szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach). Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, dla których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka dla montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/86. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać aż do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa powinien być ułożony na barku oraz na klatce piersiowej, i nie powinien dotykać szyi ani twarzy. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy w następujący sposób zamontować fotelik w pojeździe:

• Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować górną pętlę systemu ISOFIX, system kotwiczenia ISOFIX lub odpowiednią podporę. org/1999/xhtml">• Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak lekko przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy ustawić położenie siedziska i oparcia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">• Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte do fotelika, zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ (informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

• Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• „–”: nie dotyczy

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

1

2

3

4

5

6

Foteliki uniwersalne przypinane pasami bezpieczeństwa

Tak¹
P, T

Tak
P, T

Tak²
P, T

Foteliki dla dzieci typu i-Size

Nie

Foteliki typu ISOFIX dla niemowląt

ISOFIX (R1)

Tak T

Nosidełko
(fotelik typu ISOFIX mocowany bokiem)

ISOFIX (L1, L2)

Mały fotelik typu ISOFIX

ISOFIX (F2, F2X, R2X)

Duży fotelik typu ISOFIX (bez siedziska)

ISOFIX (F3, R3)

Tak³
P, T

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISO CRF: B2

Tak

Siedzisko pełnej szerokości

ISO CRF: B3

Numer miejsca siedzącego

Miejsce w pojeździe

Lewe przednie

2. rząd, strona lewa

Środkowe przednie

2. rząd, środek

Prawe przednie

2. rząd, strona prawa

Uwaga¹: Prawidłowo wyregulować ustawienie oparcia lub wysokość siedziska (jeżeli funkcja występuje).

Uwaga²: Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą.

Uwaga³: Miejsce przeznaczone do mocowania dużego fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy.

– Fotel kierowcy: ustawić siedzisko na odpowiedniej wysokości.
– Przedni fotel pasażera: ustawić fotel w odpowiedniej odległości od deski rozdzielczej. org/1999/xhtml"> Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. jpg" alt=""/> W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (w systemie ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika. jpg" alt=""/> Jeżeli zagłówek fotela powoduje niestabilność fotelika dla dzieci, zagłówek należy wymontować.

Zalecane foteliki dla dzieci

Grupa wagowa

Nazwa

Producent

Rodzaj mocowania

Nr zatwierdzenia wg regulaminu ECE-R 44/129

Grupa 0+

Cabriofix i Familyfix

Maxi Cosi

ISOFIX

E4 04443907

Grupa I

Duo Plus

Britax Römer

ISOFIX i mocowanie pętlowe

E1 04301133

Grupa II

KidFix II XP

ISOFIX i mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu

E1 04301323

Grupa III

Junior III

Graco

Mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu

E11 03. 44. 164, E11 03. 165

Informacje na temat producentów fotelików

Maxi Cosi Cabriofix i Familyfix: http://www. com

Britax Römer:

Graco:

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy w foteliku dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/94. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/96. jpg"/>

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń ISOFIX,

B: kotwiczenia ISOFIX

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego. Ich lokalizację wskazują symbole .

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego uchwytu można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie uchwytu lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomocą pętli znajdują się z tyłu oparć siedzeń pojazdu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/99. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelika dziecięcego nad oparciem siedzenia pojazdu. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego uchwytu górnej pętli mocującej ISOFIX można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do uchwytów górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie uchwytu. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka.

Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/101. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/102. jpg"/>

2. Pamiętać o włożeniu pasa do prowadnicy (1) i sprawdzeniu, czy nie jest on skręcony. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/103. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/104. jpg"/>

4. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza.

5. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zaleca użycie górnej pętli mocującej łącznie z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 2-39.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą nie aktywować się. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać fotelika ani siedziska dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka. Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa, a fotel odsunąć możliwie najdalej do tyłu.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania i wyłączenia pojazdu, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siadać zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani opierać o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowych pasów bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i utrzymywać właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Odsuwać fotele przednie możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/110. jpg"/>

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, które może spowodować aktywująca się poduszka powietrzna. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/111. jpg"/>

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/112. jpg"/>

Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się przez 60 sekund, a następnie gaśnie. png"/>Informacja

Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się zawsze przez ok. 4 sekundy. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera. Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takiej sytuacji należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym. png"/>OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników świeci się. org/1999/xhtml">• Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera nie świeci się, a lampka sygnalizacyjna jej włączenia świeci się przez około 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF. org/1999/xhtml">• W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły uderzenia.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się tylko podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, kładzenie rąk na drzwiach, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania nie wieszać innych przedmiotów niż ubrania. Podczas wypadku aktywująca się poduszka powietrzna może wyrzucić takie przedmioty z dużą siłą i spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a użytkownikami pojazdu. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, np. przy drzwiach, szybach drzwi bocznych, słupkach przednich i tylnych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON. Może to spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się po obu stronach samochodu, wzdłuż wzmocnień dachowych, nad drzwiami przednimi i tylnymi.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się tylko podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, takich jak drzwi, szyby drzwi bocznych, słupek przedni i tylny, boczna krawędź podsufitki. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania wieszać wyłącznie odzież. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Zwijacz pasa bezpieczeństwa tylnego z napinaczem

6. Zwijacz pasa bezpieczeństwa przedniego z napinaczem

7. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

8. Moduł sterowania układem SRS-Airbag

9. Czujniki zderzenia czołowego

10. Czujniki uderzenia bocznego

11. Ciśnieniowe czujniki uderzenia bocznego

12. Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera

13. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji na podstawie sygnałów czujników układu określa on, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może oznaczać usterkę dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 6 sekund po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga podczas jazdy.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas silnego zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji tylko wtedy, gdy przycisk zasilania (POWER) znajduje się w stanie ON.

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Aktywacja poduszek powietrznych nie zależy bezpośrednio od prędkości pojazdu. Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji i jego kierunku. Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zobaczenie po wypadku już opróżnionych poduszek powietrznych, zwisających z miejsc mocowania.

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu. Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest ważnym elementem koncepcji działania poduszek powietrznych.

Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/123. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/124. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają rozerwane pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Odchylenie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/125. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/126. jpg"/>

Aby zachować widoczność kierowcy do przodu i umożliwić operowanie kierownicą oraz innymi elementami sterowania, po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem — powyżej schowka przedniego — nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, kasety czy płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć długiego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. W przypadku nawet nieznacznego przesunięcia lub obrócenia czujnika uderzenia poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Nie montować osłon zderzaków ani nie wymieniać zderzaków na nieoryginalne. Może to niekorzystnie wpływać na działanie układu poduszek powietrznych podczas zderzenia. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy przełączyć przycisk zasilania (POWER) w stan OFF. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/132. jpg"/>

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/134. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/135. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas uderzenia w bok samochodu. Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce.

Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/137. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/138. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/139. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/140. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu i obniżenie jego przedniej części. Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o wyższym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/141. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/142. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, przednich fotelach i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą mieć niekorzystny wpływ na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Konieczne informacje można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód. org/1999/xhtml">Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. org/1999/xhtml">Nie modyfikować foteli przednich. Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag). org/1999/xhtml">Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawanie spojlerów czołowych lub bocznych albo zmiana prześwitu może zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Ge Wa861os

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Ge Wa861os

 1. Instrukcja obsługi i uruchomienia Epson Eb E20

 2. Podręcznik procedur Electrolux Ebe5367sa R

 3. Krótki podręcznik Aeg 62 D4a 01 Ca

 4. Instrukcja rozpakowania i montażu Cisco Catalyst C9200 48pl

 5. Lista kontrolna lotów Hitachi Fcj 65v3

 6. Biała księga techniczna Hitachi Cp X1230

 7. Instrukcje dotyczące konfiguracji Electrolux Ewf9042r7wb

 8. Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Epson C31c489111 Tm J7000p B W Inkjet Printer

 9. Referencje techniczne dotyczące sprzętu Fujitsu Lifebook C360

 10. Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Black And Decker 90564630

 11. Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Frigidaire Ffc20k1cw1

 12. Instrukcja serwisowania Frigidaire Cplgf390dch

 13. Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Asus 3ware 9550sx 4lp

 14. Podręcznik instalacji, uruchomienia i konserwacji Cadillac 1967 Fleetwood Eldorado

 15. Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Fghs2367kp Gallery 22 6 Cu Ft Refrigerator

 16. Procedury uruchamiania i kalibracji Ge Gdt740sifii

 17. Polecenia sterujące Frigidaire Ffc07g4aw1

 18. Książka z instrukcjami i przepisami Calculated Industries Scale Master Classic

 19. Podręcznik planowania i instalacji Black And Decker Js10

 20. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Aeg 6100 M In

 21. Informacje o produkcie Hitachi Nr 90ad S

 22. Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Ge Gdss0kcxarss And

 23. Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Beko Metpoint Prm Sp11

 24. Instalacja Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Cra107cv115

 25. Biuletyn Instruktażowy Haier Hns1000tme

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Ge Wa861os