Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8

Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8 to zaawansowana instrukcja dotycząca instalacji i serwisowania lodówek Electrolux. Zawiera informacje na temat podłączania, uruchamiania, konserwacji i testowania wszystkich typów lodówek Electrolux Elay12dgav8. Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8 stanowi ważną część procesu obsługi klienta, ponieważ zapewnia użytkownikom praktyczne informacje na temat instalacji i serwisowania lodówek Electrolux. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące zastępstw terenowych, które są niezbędne podczas naprawy uszkodzeń i konserwacji urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8

modyfikacja 01. 07. 2016 13:36 | odsłon 1208

Podręczniki w formie elektronicznej

Podręczniki są aktualizowane i umieszczane na bieżąco w strefie klienta. Dostęp do strefy klienta jest na stronie po zalogowaniu -
https://www. pl/podreczniki

Podręcznik Arkusz30. 06. 2016Pobierz
4, 61 mBwersja 16. 04Podręcznik Zastępstwa Optivum 16. 04. pdfPobierz
2, 44 mBPodręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł ZastępstwaPobierz
2, 45 mBwersja 2Podręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł Użytkownik. Obsługa wiadomościPobierz
777 kBPodręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł UczeńPobierz
4, 86 mBPodręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł Sekretariat 16. pdfPobierz
3, 55 mBPodręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł DziennikPobierz
12, 56 mBPodręcznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł AdministrowaniePobierz
2, 66 mBwersja 12. 00Podręcznik Płace OptivumPobierz
12, 76 mBPodręcznik Plan lekcji OptivumPobierz
3, 16 mBwersja 15. 10Podręcznik MOL NET+Pobierz
5, 61 mBwersja 12. 30. 0003Podręcznik Matury OptivumPobierz
4, 79 mBwersja 14. 00Podręcznik Inwentarz OptivumPobierz
1, 97 mB
SygnaturaOpisData
wersja 16. 03

Przewodnik

Modu� Zast�pstwa dedykowany jest dla dyrektora lub wicedyrektora i wspomaga go w:

– w planowaniu zast�pstw za nieobecnych nauczycieli,
– w ewidencjonowaniu dodatkowo p�atnych godzin nauczycieli,
– w rozliczaniu sta�ych godzin ponadwymiarowych, zast�pstw oraz godzin dodatkowo p�atnych.

Z modu�u Zast�pstwa mog� korzysta� u�ytkownicy, kt�rym przypisano rol� Operator ksi�gi zast�pstw. Uprawnienia u�ytkownikom nadaje administrator w module Administrowanie.

W module na bie��co prowadzi si� ewidencj� nieobecno�ci nauczycieli i oddzia��w oraz wprowadza dora�ne zmiany do planu lekcji.

Modu� udost�pnia specjalne mechanizmy przegl�dania planu lekcji, kt�re u�atwiaj� planowanie zast�pstw. Kandydat�w na zast�pc�w mo�na poszukiwa� w�r�d nauczycieli spe�niaj�cych jeden lub kilka z nast�puj�cych warunk�w:

– ma przynajmniej jedn� lekcj� w dniu,
– ma na wskazanej lekcji okienko,
– ma okienko wynikaj�ce z nieobecno�ci oddzia�u,
– ma lekcj� skrajn� ze wskazanym oddzia�em,
– ko�czy lekcje lub zaczyna po wskazanej,
– uczy tego samego przedmiotu,
– uczy we wskazanym oddziale,
– ma nie wi�cej godzin ni� ….

Modu� automatycznie wychwytuje sytuacje, w kt�rych lekcja nieobecnego nauczyciela jest skrajn� lekcj� w planie oddzia�u lub pokrywa si� z nieobecno�ci� oddzia�u.

Nauczyciele w module Dziennik „widz�” zmodyfikowany plan zaj�� na bie��cy dzie� i wed�ug niego realizuj� lekcje. Informacje o zrealizowanych lekcjach z modu�u Dziennik trafiaj� do modu�u Zast�pstwa i s� wykorzystywane do rozliczania sta�ych godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz godzin dodatkowo p�atnych.

W przewodniku opisano, jak w module Zast�pstwa:

– zarz�dza� s�ownikami,
– rejestrowa� nieobecno�ci nauczycieli i oddzia��w,
– wprowadza� dora�ne zmiany do planu lekcji.

Pokazano r�wnie�, jak wprowadzone do planu zmiany prezentowane s� w module Dziennik.


Aplikacje:
UONET+

Kategorie:
dla dyrektora, dla nauczyciela, dziennik elektroniczny

S�owa kluczowe:
modu� Zast�pstwa, zast�pstwo, zast�pstwa, dora�na zmiana planu lekcji, plan lekcji, zmiana, nieobecno�� oddzia�u, nieobecno�� nauczyciela, odwo�anie lekcji, podzia� na grupy, ��czenie grup, ��czenie oddzia��w

Poziom:
�redniozaawansowany

Centrum Obs�ugi Klienta

Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastępstw terenowych Electrolux Elay12dgav8