Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1

Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1 to jedna z najbardziej zaawansowanych opcji dostępnych dla użytkowników, którzy poszukują wydajnego i wszechstronnego sprzętu. Ten model wyróżnia się zarówno wydajnością, jak i niskim zużyciem energii, a także zawiera funkcje, które pozwalają użytkownikom dokonywać dokładniejszych i bardziej precyzyjnych porównań. Dzięki wbudowanej technologii wykrywania obrazów R-V720pgs1 jest w stanie zapewnić wysoką rozdzielczość i wyjątkową jakość obrazu, dzięki czemu użytkownicy mogą dokonywać lepszych porównań i uzyskiwać precyzyjne i dokładne wyniki. Ponadto, sprzęt ten jest wyposażony w wielofunkcyjny system kontroli, który pozwala użytkownikom łatwo dostosować go do swoich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

Z Encyklopedia Zarządzania

Rachunek porównawczy kosztów
Polecane artykuły
 • Rachunek zysków i strat
 • Rodzajowy układ kosztów
 • Zysk nadzwyczajny
 • Koszty
 • Przychody i koszty finansowe
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • Koszt
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunek porównawczy kosztów jest częścią rachunku zysków i strat. Jest to dynamiczne zestawienie kosztów za dany okres sprawozdawczy liczący jeden rok, zawierający sumę kosztów za cały ten okres. W ostatecznym efekcie rachunek porównawczy kosztów służy do decydowania w kwestiach inwestycyjnych i pomaga w wybraniu optymalnej opcji wśród wielu wariantów realnych, charakteryzujących się identycznymi korzyściami lecz odmiennymi kosztami (E. Nowak 2003).

Podstawową zasadą rachunku kosztów jest zasada memoriałowa, według której w rachunku kosztów musi znaleźć się całość osiągniętych i przypadających na rzecz jednostki przychodów oraz wszystkie obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. art. 6, s. 21).

Zasada memoriałowa nakłada obowiązek ujęcia w rachunku zysków i strat przychodu wynikającego z wystawionej przez firmę faktury, choćby nie nastąpiła jeszcze jej zapłata (E. Nowak 2003).

Rachunek zysków i strat w części dotyczącej kosztów działalności operacyjnej

Rachunek zysków i strat w części dotyczącej kosztów działalności operacyjnej może występować w dwóch wersjach: w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Wyznaczanie wyniku finansowego ma konstrukcję wyznaczania wyników z kolejnych typów działalności, które występują przy działalności gospodarczej każdej jednostki i ich sumowania. W każdej jednostce może wystąpić każdy z poniższych typów działalności. Działalność podstawowa (inaczej operacyjna) jest związana z działalnością, w której celu powstała dana jednostka gospodarcza. Przykładowo jeżeli jednostka została powołana do działalności budowlanej, to zdarzenia związane z tą działalnością będą generowały przychody ze sprzedaży (a z drugiej strony, koszty działalności operacyjnej dotyczące tych przychodów) oraz będą ujęte w tej właśnie części rachunku. Działalność operacyjna obejmuje pozycje rachunku do litery C (w wariancie porównawczym) lub do litery F (w wariancie kalkulacyjnym). Pozostała działalność operacyjna (litery D‐E – porównawczy; G‐H – kalkulacyjny) ma charakter działalności wspierającej działalność podstawową. Czynności wykonywane w ramach tej działalności nie mają charakteru działalności statutowej. Przykładowo jednostka powołana do świadczenia usług transportowych prowadzi również działania związane ze sprzedażą niepotrzebnych już składników majątku w postaci środków trwałych. Te przychody i koszty związane z obrotem środkami trwałymi będą zaliczane do pozostałej działalności operacyjnej (I. Sobańska 2010, s. 206 - 210).

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat

Rachunek porównawczy kosztów jest częścią rachunku zysków i strat. Ten z kolei może być sporządzony w dwóch wersjach: w wariancie porównawczym lub w wariancie kalkulacyjnym (I. Sobańska 2010).

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat wygląda następująco (G. K. Świderska 2004, s. 30-31):

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej:

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto

Koszty składające się na sumę kosztów działalności operacyjnej w wariancie porównawczym

W wariancie porównawczym na sumę kosztów działalności operacyjnej składają się następujące koszty (Nowak E. 1999):

 • wartość sprzedanych towarów i materiałów,
 • zużycie materiałów i energii -koszty zużytych materiałów, półfabrykatów, paliw, ogumienia, części zapasowych maszyn, materiałów biurowych, oraz energii elektrycznej, cieplnej, wody, chłodu czy sprężonego powietrza,
 • usługi obce – koszty usług i robót wykonanych przez inne jednostki np. obróbki, transportu osób i towarów, spedycji, opłat za składowanie materiałów w fazie transportu, opłat za czynności ładunkowe, opłat za wynajem taboru, bocznic, kontenerów, kosztów remontów i konserwacji środków trwałych, usług biurowych, bankowych, komunalnych, projektowych, badań, ekspertyz, poradnictwa, usług rachunkowych i podatkowych, informatycznych, pocztowych, a także czynszów czy wynajmu sprzętu,
 • podatki i opłaty,
 • wynagrodzenia,
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • koszty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • amortyzacja – koszt odzwierciedlający zużycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,
 • pozostałe – z najważniejszych należą do nich koszty podróży służbowych, oraz reprezentacji i reklamy.

Bibliografia

 • Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controlling, Lublin, Wydawca: Politechnika Lubelska.
 • Kister A. (2021), Rachunkowość zarządcza. Podręcznik. Studia przypadków. , Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Nesterowicz, R. (2014), Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, Rzeszów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014).
 • Nowak, E. (1999), Rachunek kosztów. Wrocław: Wydawnictwo Ekspert. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Sobańska, I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. , Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Świderska, G. (2004), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. , Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Żukowska H., Spoz A., Zasuwa G. (2016), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit., art. 6, (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591).

  Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

  Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

  Autor: Anna Malik

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik porównawczy Hitachi R V720pgs1