Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Fujitsu Ch

Kontrola pomieszczenia API jest ważną częścią systemu Fujitsu CH, który jest stosowany do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie. Pomieszczenia API umożliwiają użytkownikom wykonywanie czynności związanych z kontrolą pomieszczeń, takich jak monitorowanie temperatury, wilgotności, światła i innych czynników w otoczeniu. Kontrola pomieszczenia API umożliwia użytkownikom umieszczanie, usuwanie i edycję danych dotyczących pomieszczeń, a także tworzenie zbiorów reguł, które pozwalają automatycznie wykrywać zmiany w otoczeniu pomieszczenia. Ogólnie rzecz biorąc, kontrola pomieszczenia API jest ważnym elementem systemu Fujitsu CH, który pomaga użytkownikom utrzymywać bezpieczne i wydajne środowisko pracy.

Ostatnia aktualizacja: Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Fujitsu Ch

Przepisy prawne dotyczące wentylacji
1. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. " (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami) 

2. Normy stosowane w wentylacji

Normy do obowiązkowego stosowania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Za obowiązujące uznaje się następujące normy

  • PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
  • PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. WymaganiaPN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Inne normy związane

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określeniaPN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznegoPN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludziPN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. WymaganiaNajważniejszą normą z punktu widzenia projektanta jest norma PN-83/B-03430
Dnia 8 lutego 2000 r. uchwalono zmianę Az-3 do tej normy

Najważniejsze postanowienia normy:

Budynki mieszkalne

1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/hw kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną:a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h
b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/hw łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/hw wydzielonym WC - 30 m3/hw pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/hw kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/hdla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.
Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

2. W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

3. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

4. Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w sposób

a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji a mniejszym niż 0, 3 m3/(mˇhˇdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:

w górnej części okna ( w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lubw otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albow przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0, 5 a nie większym niż 1, 0 m3/(m*h*daPa2/3), pod warunkiem że okna wyposażone są w skrzydło uchylno - rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.

b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej

2) Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

3) Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić min. 220 cm2(wartość zgodna z zapisem w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych).

4) Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd. ). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych(piwnice, pralnie, suszarnie itd. )

5) Wentylacja piwnic - minimum 0, 3 wymiany na godzinę.

6) Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

7) Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2

8) Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.

9) Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

10) Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

Budynki zamieszkania zbiorowego.

1) Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić
a) dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
b) dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
c) dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach - 30 m3/h
d) kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego

Budynki użyteczności publicznej:

a) Pomieszczenia przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi

20 m3/h dla każdej przebywającej osoby30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)klimatyzowane oraz wentylowane pomieszczenia o nie otwieranych oknach - 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, 50 m3/h jeśli jest dozwolone paleniePrzy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej można stosować jedynie przewody indywidualne. Dopuszcza się odchylenie przewodu od pionu o kąt 30 stopni.

Prawidłowe usytuowanie przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-89/B-10425

Jeżeli kąt nachylenia połaci dachowej jest nie większy niż 12 stopni wymiar B winien wynosić min. 0, 6m. Przy dachach o kącie nachylenia powyżej 12 stopni i:

pokryciu łatwo palnym wymiar B winien wynosić min. 0, 6 mpokryciu niepalnym lub trudno palnym wymiar B winien wynosić min. 0, 3 m a wymiar A min. 1, 0m.


Zobacz także:

Nawiewniki powietrza - przepisy prawne

Przepisy związane z koniecznością czyszczenia instalacji wentylacyjnych

Izolacja kanałów wentylacyjnych

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD. 12. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Z podręcznika dowiesz się, jakie są zasady wykonywania konstrukcji murowanych. Poznasz właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, wyrobów ceramicznych oraz innych wyrobów murowych. Nauczysz się zasad wykonywania konstrukcji murowanych, a także technik stosowanych w trakcie kładzenia tynków, ich naprawy i remontów oraz rozbiórki konstrukcji murowanych. Dowiesz się także, jak wykonać przedmiar, odbiór oraz rozliczenie prac murarskich i tynkarskich.

Liczne ilustracje pomogą ci zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a stopień opanowania materiału sprawdzisz dzięki rozmaitym pytaniom i poleceniom umieszczonym na końcu podrozdziałów i rozdziałów.

Wykaz najważniejszych terminów i pojęć technicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim pozwoli ci z powodzeniem przygotować się do pracy w firmach zagranicznych.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-budownictwa/

Zobacz fragment publikacji >>

Rok wydania:2019Oprawa:MiękkaLiczba stron:360Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:1611A8EAN-13:9788302187674ISBN:

Paczka

Waga0. 51 kg

Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:


wydawnictwo: WSIP, 2013, wydanie I

cena netto: 47. 00 Twoja cena 44, 65 z� + 5% vat - dodaj do koszyka

Organizacja pracy s�u�by pi�ter

Podr�cznik do nauki zawodu

Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T. 12. 1. Technikum


Podr�cznik do nauki zawodu technik hotelarstwa realizuj�cy tre�ci z zakresucz�ci 1 kwalifikacji T. 12 (Utrzymywanie czysto�ci i porz�dku w jednostkachmieszkalnych).

Prezentuje wiedz� i uczy umiej�tno�ci rozr�nienia stanowisk pracy w dziales�u�by pi�ter, rodzaj�w jednostek mieszkalnych, prac porz�dkowych, techniksprz�tania oraz obs�ugiwania sprz�tu i urz�dze� do utrzymywania czysto�ci.

Wiedza teoretyczna jest poparta licznymi przyk�adami, dokumentami, �wiczeniami iilustracjami wskazuj�cymi sposoby jej zastosowania.

1. Podstawowe poj�cia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych

2. Wyposa�enie podstawowe i uzupe�niaj�ce jednostek mieszkalnych
2. Informacje podstawowe
2. Znaczenie wyposa�enia hotelu dla jego prawid�owego funkcjonowania
2. 2. Wymagania, kt�re musz� zosta� spe�nione przez elementy wyposa�enia
2. 3. Aran�acja wn�trz i kolorystyka
2. Wyposa�enie podstawowe jednostki mieszkalnej
2. ��ko hotelowe
2. Nocny stolik
2. Biurko, st�
2. 4. Szafa ubraniowa
2. 5. Baga�nik
2. 6. Krzes�o, fotel
2. 7. O�wietlenie
2. Wyposa�enie uzupe�niaj�ce jednostki mieszkalnej
2. Minibary
2. Sejfy pokojowe
2. Sprz�t audiowizualny
2. Materia�y informacyjne
2. W�ze� higieniczno-sanitarny
2. Galanteria �azienkowa
2. Wyposa�enie jednostek mieszkalnych dla go�cia specjalnego
2. Wyposa�enie ejdnostki mieszkalnej dla os�b niepe�nosprawnych
2. VIP - przygotowanie jednostki mieszkalnej

3. Pomieszczenia og�lnego u�ytku
3. Hall hotelowy (lobby)
3. Komunikacja i transport wewn�trzny
3. Zesp� gastronomiczny
3. Zesp� wielofunkcyjny
3. Zesp� handlowo-us�ugowy
3. Zesp� rekreacyjno-wypoczynkowy
3. Pomieszczenia techniczne i zaplecze socjalne
3. 8. Pomieszczenia administracji

4. Struktura organizacyjna i zadania dzia�u s�u�by pi�ter
4. Zadania dzia�u
4. Schemat organizacyjny dzia�u
4. Obowi�zki pracownik�w dzia�u utrzymania czysto�ci i porz�dku (housekeeping)
4. Kultura osobista personelu
4. Systemy organizacji pracy dzia�u s�u�by pi�ter
4. System rewirowy
4. System brygadowy
4. System dyspozycyjny
4. Harmonogram pracy
4. Dokumentacja dzia�u

5. Rodzaje i zasady sprz�tania
5. Rodzaje sprz�tania
5. Instrukcja pracy pokojowej
5. Sprz�tanie pokoju zaj�tego przez go�cia
5. Instrukcja sprz�tania pokoi zwalnianych przez go�ci
5. Serwis wieczorny
5. Kontrola pokoju
5. Specjalne �yczenia go�ci
5. Utrzymanie czysto�ci w cz�ci og�lnej

6. Sprz�t, �rodki i techniki utrzymania czysto�ci
6. Sprz�t elektromechaniczny
6. �rodki chemiczne
6. Podstawowe zalecenia bhp przy sprz�taniu �rodkami chemicznymi
6. Techniki utrzymania czysto�ci
6. Pod�ogi
6. Wyk�adziny dywanowe
6. Czyszczenie wyk�adzin elastycznych z tworzyw sztucznych
6. Podstawowe wyposa�enie do codziennego sprz�tania

7. Odpowiedzialno�� materialna pracownik�w za rzeczy go�cia oraz mienieobiektu
7. Zasady przekazywania i przechowywania rzeczy pozostawionych przez go�cia

8. Przestrzeganie przepis�w bhp, przepis�w sanitarnych, ochronyprzeciwpo�arowej oraz ochrony �rodowiska
8. Oznakowanie maszyn, urz�dze� i miejsc niebezpiecznych
8. Bezpiecze�stwo stanowisk pracy
8. Bezpiecze�stwo przeciwpo�arowe
8. Zapobieganie mo�liwo�ci powstania po�aru
8. Ewakuacja os�b i mienia
8. Zastosowanie rozwi�za� proekologicznych w hotelach
8. Oszcz�dne gospodarowanie energi�
8. Minimalizacja ilo�ci odpad�w
8. Podstawowe dzia�ania i techniki minimalizowania ilo�ci odpad�w w poszczeg�lnychdzia�ach hotelu
8. Oszcz�dne gospodarowanie wod�
8. Respektowanie zasad ochrony �rodowiska w pracy personelu hotelowego

9. Wsp�praca dzia�u utrzymania czysto�ci i porz�dku z innymi dzia�ami

10. Organizacja us�ug pralniczych

Przyk�adowe pytania testowe

Wykaz podstawowych poj�� w j�zykach polskim, angielskim i niemieckim
Bibliografia

136 stron, Format: 17. 0x24. 0cm, oprawa mi�kka

Po otrzymaniu zam�wienia poinformujemy poczt� e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu� polskoj�zyczny lubangloj�zyczny jest aktualnie na p�ce ksi�garni.

Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Fujitsu Ch

Bezpośredni link do pobrania Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Fujitsu Ch

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Fujitsu Ch