Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000

Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000 oferuje szczegółową instrukcję krok po kroku, która pomaga użytkownikom w instalacji i konfiguracji programu. Program zawiera wszystkie potrzebne narzędzia, takie jak edytor kodu, kompilator, biblioteki, narzędzia do wizualizacji i wiele innych. Dzięki instrukcji wprowadzania programu Electrolux Edw 1000 użytkownicy są w stanie szybko i łatwo skonfigurować program, aby mógł działać zgodnie z ich wymaganiami. Program zapewnia również bezpieczne i zgodne z zasadami korzystanie z aplikacji i środowiska programistycznego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000

EWT 0862 TDW
EWT 1062 TDW

.................................................................................................................
PL PRALKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

2

www. electrolux. com

SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
OPIS URZĄDZENIA.................................................................... 5
PANEL STEROWANIA.................................................................. 6
PROGRAMY PRANIA................................................................... 6
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE........................................................ 8
OPCJE.............................................................................. 9
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................... 11
CODZIENNA EKSPLOATACJA.......................................................... 11
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI...................................................... 13
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE....................................................... 14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....................................................... 16
DANE TECHNICZNE.................................................................. 18
OCHRONA ŚRODOWISKA............................................................. 19

Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www. com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www. com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www. com/shop

OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga - informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

3

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy do-
kładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie od-
powiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane niepra-
widłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym kalectwem.
o Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w tym
również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez odpowiednie-
go doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urzą-
dzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruo-
waniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
o Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
o Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
o Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
o Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu
urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
o Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zale-
ca się jej włączenie. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
o Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządze-
nie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycz-
nego.
o Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
o Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru wsadu, który wy-
nosi 6 kg (patrz,, Tabela programów").

4

2.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2. 1 Instalacja
o Usunąć wszystkie elementy opakowania i blo-
kady transportowe.
o Zachować blokady transportowe. W razie ko-
nieczności ponownego transportu urządzenia
należy unieruchomić bęben.
o Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
o Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura wynosi po-
niżej 0°C, lub w których byłoby ono narażone
na działanie czynników atmosferycznych.
o Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do-
starczoną wraz z urządzeniem.
o Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo-
wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor-
na na działanie wysokiej temperatury i czysta.
o Nie instalować urządzenia w miejscach, które
uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą-
dzenia.
o Zachować ostrożność podczas przenoszenia
urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za-
wsze używać rękawic ochronnych.
o Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza
pomiędzy urządzeniem i podłogą.
o Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied-
nią przestrzeń między urządzeniem a dywa-
nem.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Występuje zagrożenie pożarem i pora-
żeniem prądem elektrycznym.
o Urządzenie musi być uziemione.
o Należy upewnić się, że informacje o podłącze-
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio-
nowej są zgodne z parametrami instalacji za-
silającej. W przeciwnym razie należy skontak-
tować się z elektrykiem.
o Należy zawsze używać prawidłowo zamonto-
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
o Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
o Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi-
kowanemu elektrykowi.

o Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za-
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą-
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
o Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze-
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
o Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz-
ki mokrymi rękoma.
o Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.

Podłączenie do sieci wodociągowej
węży wodnych.
o Urządzenie należy podłączyć do instalacji wo-
dociągowej za pomocą nowego zestawu węży
w komplecie. Nie wolno używać starego zes-
tawu węży.
o Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,
aż będzie ona czysta.
o Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na-
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.

2. 2 Przeznaczenie
Występuje zagrożenie odniesienia obra-
żeń, porażenia prądem, wzniecenia po-
żaru lub uszkodzenia urządzenia.
o Urządzenia należy używać wyłącznie w wa-
runkach domowych.
o Nie zmieniać parametrów technicznych urzą-
o Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń-
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
o Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub-
stancjami.
o Należy usunąć wszystkie metalowe przedmio-
ty z prania. 3 Konserwacja i czyszczenie
Występuje zagrożenie odniesieniem ob-
rażeń i uszkodzenia urządzenia.

o Przed przystąpieniem do konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo-
du zasilającego z gniazda elektrycznego.
o Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
o Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki
do czyszczenia. Nie używać produktów ścier-
nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników
ani metalowych przedmiotów.

o Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
o Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
o Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli-
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu. 4 Utylizacja
rażeń lub uduszeniem.

3. OPIS URZĄDZENIA
1

1 Panel sterowania

2

2 Pokrywa

3 Uchwyt pokrywy

5

4

4 Nóżki do poziomowania urządzenia
5 Tabliczka znamionowa

6

4. PANEL STEROWANIA
3
Bawełniane

5 Koszul
Sportowe

Bawełniane Eco

90°

60°

40°
3h

Firany
Jeans

Temperatura

30°

20°

1000

Syntetyczne

800

Opóznienie
Startu
6h 9h
Startu

Delikatne
Szybkie

Wirowanie

Dodatkowe
Płukanie

Wirowanie
Odpompowanie
5
6

400

7

Start/Pauza

Jedwabne
Koc

9
1 Pokrętło wyboru programów

(Opóźnienie Startu)

2 Pole dotykowe funkcji zmniejszenia pręd-
kości wirowania
(Wirowanie) i wskaźniki
funkcji:

Wskaźnik funkcji,, Bez wirowania"
Wskaźnik funkcji,, Stop z wodą"
Wskaźnik funkcji,, Cykl nocny"
3 Pole dotykowe regulacji temperatury

(Temperatura)
4 Pole dotykowe funkcji prania wstępnego
(Pranie Wstępne)

8

6 Pole dotykowe funkcji dodatkowego płuka-

nia
(Dodatkowe Płukanie)

Pole dotykowe funkcji,, Szybkie"
(Szybkie)

8 Pole dotykowe Start/Pauza

(Start/ Pauza)

9 Wskaźniki stanu programu:

Wskaźnik zablokowanych drzwi
Wskaźnik zakończenia cyklu

5 Pole dotykowe funkcji opóźnienia rozpoczę-

Wskaźnik funkcji blokady uruchomienia

cia programu

5. PROGRAMY PRANIA
Program
Zakres temperatur

Rodzaj i stopień zabrudzenia prania
Maksymalny wsad, maksymalna prędkość wirowania

Bawełniane
90°C - pranie w zimnej wodzie (
)

Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i lekko za-
brudzone.
6 kg, 800 obr. /min (EWT 0862TDW), 1000 obr. /min (EWT
1062TDW)

Bawełniane Eco1)
60°C - 40°C

Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach. Średnio
zabrudzone.
Zakres temperatur
Syntetyczne
60°C - pranie w zimnej wodzie (
)
40°C - pranie w zimnej wodzie (
)

Maksymalny wsad, maksymalna prędkość wirowania
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zabrudzone.
2, 5 kg, 800 obr. /min
(EWT 1062TDW)
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, poliester.
Średnio zabrudzone.
(EWT 1062TDW)

Tkaniny wełniane do prania w pralce, wełniane do prania
Wełniane/Pranie ręczne ręcznego oraz delikatne tkaniny z symbolem,, pranie ręcz-
40°C - pranie w zimnej wodzie (
ne".
)
1 kg, 800 obr. /min (EWT
1062TDW)
30°C

Jedwabne

Koc
60°C - 30°C
Płukanie
Jeans
40°C - pranie w zimnej wodzie (
)
5 koszul
Specjalny program przeznaczony do prania tkanin jed-
wabnych i mieszanych tkanin syntetycznych.
1 kg, 800 obr. /min
Specjalny program przeznaczony do prania pojedynczo
syntetycznych koców, narzut, pościeli lub kołder.
2 kg, 800 obr. /min
Płukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkaniny.
Odpompowanie wody z bębna.
6 kg
Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.
Wszystkie tkaniny.
Odzież dżinsowa i dzianiny. Także rzeczy w ciemnych ko-
lorach. Funkcja dodatkowego płukania uruchamia się au-
tomatycznie.
3 kg, 800 obr. /min (EWT
Specjalny program do prania zasłon. Faza prania wstęp-
nego włącza się automatycznie. 2)
Tkaniny syntetyczne i delikatne. Rzeczy lekko zabrudzo-
ne lub wymagające odświeżenia. /min
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy lekko zabrudzo-
ne i wymagające odświeżenia.
Do 5-6 koszul.
800 obr. /min

1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej

8

Zgodnie z normą 1061/2010 programy,, Bawełniane Eco 60°C" i,, Bawełniane Eco 40°C" są
odpowiednikami standardowych programów,, Bawełniane 60°C" i,, Bawełniane 40°C". Są one najbardziej
wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego progra-
mu.
2) Nie stosować detergentu do fazy prania wstępnego.

Zgodność opcji programów

Program

1)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Eco

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?
?

?
?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1) W przypadku ustawienia opcji Szybkie zaleca się zmniejszenie ilości prania. Możliwe jest pranie pełnego
wsadu, ale efekty mogą nie być zadowalające. Zalecany wsad: bawełna: 3 kg, tkaniny syntetyczne
i delikatne: 1, 5 kg.

6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i ro-
dzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.

Programy

Ciężar
wsadu
(kg)

Zużycie ener-
gii (kWh)

60°C

1. 20

56

150

66

60

40°C

0. 70

54

2, 5

0. 50

46

105

37

0. 55

90

0. 36

50

65

9

32

Wełniane/
Pranie ręcz-
ne 30°C

Zużycie wo- Przybliżony Wilgotność Wilgotność
dy (litry)
czas trwa-
(%)1)
nia progra-
EWT
mu (minu- 0862TDW 1062TDW
ty)

Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
60°C - pro-
gram stan-
dardowy

1. 03

48

224

0. 78

41

40°C - pro-
0. 60

42

138

1) Po zakończeniu fazy wirowania.

Tryb wyłączenia (W)

Tryb włączenia (W)

0. 75

7. OPCJE
7. 1 Temperatura

7. 2 Wirowanie

Użyć tej opcji, aby zmienić domyślną temperatu-
rę.
= zimna woda.
Wskaźnik
Włączy się wskaźnik odpowiadający ustawionej
temperaturze.

Ta opcja umożliwia zmianę domyślnej prędkości
wirowania.
prędkości.

10

Dodatkowe opcje wirowania:

Włączy się odpowiedni wskaźnik.

Bez wirowania
o Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie
wszystkich faz wirowania. Dostępna będzie
tylko faza odpompowania.
o Włączy się odpowiedni wskaźnik.
o Opcję tę należy wybierać do prania bardzo
delikatnych tkanin.
o W fazie płukania niektórych programów prania
urządzenie zużywa więcej wody.

7. 4 Opóźnienie rozpoczęcia
programu

Stop z wodą
o Ta opcja chroni prane tkaniny przed zagniece-
niami.
o Po zakończeniu programu w bębnie pozosta-
nie woda.
o Bęben będzie obracał się regularnie, aby za-
pobiec powstaniu zagnieceń na praniu.
o Drzwi pozostaną zablokowane.
o Aby móc otworzyć drzwi, należy odpompować
wodę.

Ta opcja umożliwia dodanie kilku faz płukania do
programu prania.
Opcji tej należy używać w miejscach gdzie jest
miękka woda do prania rzeczy osób wrażliwych
na detergenty.
Odpompowanie wody - patrz rozdział
,, Po zakończeniu programu".
Cykl nocny
o Wybranie tej opcji powoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania i zapewnia cichy
przebieg prania.
o W przypadku niektórych programów prania w
fazie płukania urządzenie zużywa więcej wo-
dy.
o Po zakończeniu programu prania w bębnie
pozostanie woda. Bęben będzie obracał się
regularnie, aby zapobiec powstaniu zagnieceń
na praniu. Aby móc ot-
worzyć drzwi, należy odpompować wodę. 3 Pranie wstępne
Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstęp-
nego do programu prania.
Opcji tej należy używać do mocno zabrudzonego
prania.
Wybranie tej opcji powoduje wydłużenie czasu
trwania programu.

Ta opcja umożliwia opóźnienie rozpoczęcia pro-
gramu o 9, 6 lub 3 godziny.
Na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik opcji
oraz wskazanie ustawionej wartości czasu. 5 Dodatkowe płukanie

7. 6 Szybkie
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu trwania pro-
gramu.
Opcji tej należy używać do prania rzeczy lekko
zabrudzonych lub wymagających odświeżenia. 7 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez
dzieci przy panelu sterowania.
o Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacis-
nąć jednocześnie i przytrzymać
i
,
.
aż włączy/wyłączy się wskaźnik
Opcję można włączyć:
- przyciski opcji i pokrętło
o Po naciśnięciu
wyboru programów będą zablokowane.
- urządzenie nie uru-
o Przed naciśnięciem
chomi się. 8 Sygnały dźwiękowe
Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe:
o Po zakończeniu programu.
o Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały dźwiękowe, nale-
ży nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 6
sekund

i

.

Po wyłączeniu sygnałów dźwiękowych
będą one nadal emitowane przy niepra-
widłowym działaniu urządzenia.

11

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Umieścić niewielką ilość detergentu w prze-
gródce na detergent do fazy prania.
Ustawić i uruchomić program do prania ba-
wełny z ustawioną najwyższą temperaturą,

nie wkładając prania. Spowoduje to usunię-
cie wszelkich możliwych zabrudzeń z bębna
i zbiornika.

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
o Otworzyć zawór wody.

o Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego. 1 Wkładanie prania
A

3.

4.

Otworzyć pokrywę urządzenia.
Nacisnąć przycisk A. Bęben otworzy się au-
Pranie należy wkładać do bębna pojedyn-
czo. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich
do urządzenia. Nie należy wkładać za dużo
prania do bębna.
Zamknąć bęben i pokrywę.
UWAGA!
Przed zamknięciem pokrywy urządze-
nia należy sprawdzić, czy bęben został
prawidłowo zamknięty. 2 Stosowanie detergentów i dodatków
o Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego.
Przegródka na detergent do fazy prania
wstępnego.
Przegródka na detergent do fazy prania.
Przegródka na dodatki w płynie (płyn zmięk-
czający, krochmal).
Oznaczenie M wskazuje maksymalny poziom
dodatków w płynnie. 3 Ustawianie programu
1.

Wybrać program za pomocą pokrętła wybo-
ru programów:
- Zacznie migać wskaźnik
.

W razie potrzeby zmienić ustawienia tempe-
ratury i prędkości wirowania lub dodać do-

stępne opcje. Wybranie opcji powoduje włą-
czenie odpowiadającego jej wskaźnika.
W razie dokonania niewłaściwego wy-
boru wskaźnik
miga na czerwono.

12

9. 4 Uruchamianie programu bez
opóźnienia
Nacisnąć
:
przestanie migać i pozostanie
o Wskaźnik
włączony.
o Nastąpi uruchomienie programu, zostanie za-
blokowana pokrywa i włączy się wskaźnik
.
o Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki
czas może włączyć się pompa opróżniająca. 5 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
o Nacisnąć
, aby ustawić żądaną wartość
opóźnienia. Włączy się wskaźnik odpowiada-
jący ustawionemu czasowi opóźnienia. Włą-
.
czy się wskaźnik
o Nacisnąć
:
- urządzenie rozpocznie odliczanie.
- Po zakończeniu odliczania program roz-
pocznie się automatycznie.
Ustawienie opóźnienia rozpoczęcia pro-
gramu można zmienić lub anulować
.
przed naciśnięciem
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu:
1. Nacisnąć
, aby włączyć tryb pauzy.
Naciskać
, aż wyłączy się wskaźnik us-
tawionego opóźnienia.
, aby natychmiast
Ponownie nacisnąć
uruchomić program. 6 Przerywanie programu i zmiana
opcji
Niektóre opcje można zmienić tylko przed uru-
chomieniem programu.
1. Nacisnąć
. Wskaźnik zacznie migać. Zmienić opcje. Ponownie nacisnąć
. Program będzie
kontynuowany. 7 Anulowanie programu
Ustawić pokrętło wyboru programów w poło-
żeniu
, aby anulować program i wyłą-
czyć urządzenie.
Ponownie obrócić pokrętło wyboru progra-
mów, aby włączyć urządzenie. Teraz można
ustawić nowy program prania.

Urządzenie nie wypompowuje wody. 8 Otwieranie pokrywy
Gdy uruchomiony jest program lub funkcja opó-
źnienia rozpoczęcia programu, pokrywa urządze-
nia jest zablokowana. Świeci się wskaźnik
.
Jeśli temperatura i poziom wody w bęb-
nie są zbyt wysokie, nie można otwo-
rzyć pokrywy.
Otwieranie pokrywy oraz gdy działa funkcja
opóźnienia rozpoczęcia programu:
2. Poczekać, aż zgaśnie wskaźnik blokady po-
krywy
. Następnie można otworzyć pokrywę urzą-
4. Zamknąć pokrywę i ponownie nacisnąć
. Nastąpi wznowienie programu lub działa-
nia funkcji opóźnienia rozpoczęcia progra-
Otwieranie pokrywy w trakcie trwania programu:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w poło-
żeniu
, aby wyłączyć urządzenie. Odczekać kilka minut, a następnie otworzyć
pokrywę urządzenia. Zamknąć pokrywę i ponownie ustawić pro-
gram. 9 Po zakończeniu programu
o Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
o Rozlegnie się sygnał dźwiękowy (jeśli jest włą-
czony).
.
o Zgaśnie wskaźnik
o Zgaśnie wskaźnik blokady pokrywy
.
o Włączy się wskaźnik
.
o Następnie można otworzyć pokrywę urządze-
nia.
o Wyjąć pranie z bębna. Upewnić się, że bęben
jest pusty.
o Zakręcić zawór wody.
o Ustawić pokrętło wyboru programów w poło-
o Pozostawić uchyloną pokrywę, aby nie dopuś-
cić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych
zapachów.

Program prania zakończył się, ale w bębnie
pozostaje woda:
- Bęben obraca się regularnie, aby nie dopuścić
do zagniecenia prania.
- Włączony jest wskaźnik blokady pokrywy
. Miga wskaźnik
. Pokrywa pozostaje za-
blokowana.
- Należy odpompować wodę, aby otworzyć po-
krywę.
Odpompowanie wody:
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania. Po wybraniu opcji
urządzenie tylko odpompuje wodę. Urządzenie odpompuje
wodę i przeprowadzi wirowanie. Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie
wskaźnik blokady pokrywy
, można
otworzyć pokrywę. Ustawić pokrętło wyboru programów w
położeniu
, aby wyłączyć urządzenie.

13

Po upływie około 18 godzin urządzenie
automatycznie odpompuje wodę i prze-
prowadzi odwirowanie (z wyjątkiem pro-
gramu Wełna). 10 Tryb czuwania
Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone po upły-
wie kilku minut od momentu zakończenia progra-
mu prania, uruchomi się funkcja oszczędzania
energii.
Funkcja oszczędzania energii umożliwia obniże-
nie zużycia energii, gdy urządzenie znajduje się
w trybie czuwania.
o Zgasną wszystkie wskaźniki.
o Zacznie powoli migać wskaźnik
.
o Nacisnąć jeden z przycisków z opcji, aby wy-
łączyć funkcję oszczędzania energii.

10. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
10. 1 Wkładanie prania
o Należy posegregować pranie: białe, kolorowe,
syntetyczne, delikatne i wełniane.
o Należy przestrzegać instrukcji zamieszczo-
nych na etykietach prania.
o Nie prać razem białej i kolorowej odzieży.
o Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbować pod-
czas pierwszego prania. Zaleca się pranie ich
oddzielnie za pierwszym razem.
o Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć
zamki błyskawiczne. Spiąć paski.
o Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte tkaniny.
o Odwrócić na drugą stronę wielowarstwowe
tkaniny, wełnę oraz rzeczy z nadrukami.
o Usunąć uporczywe plamy.
o Przeprać uporczywe plamy specjalnym deter-
gentem.
o Należy zachować ostrożność przy praniu za-
słon. Odczepić żabki/haczyki lub umieścić za-
słony w worku do prania lub poszewce od
poduszki.
o Nie prać w urządzeniu:
- Odzieży bez obszycia lub z dziurami.
- Biustonoszy z fiszbinami.

- Do prania małych rzeczy używać specjalne-
go worka.
o Mała ilość prania może stwarzać problemy z
wyważeniem podczas wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie rozmieścić pranie w
bębnie i powtórzyć próbę wirowania. 2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do sprania nie-
których plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed włoże-
niem ich do urządzenia.
Dostępne są w handlu specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza przystoso-
wanego do określonego typu plamy i tkaniny. 3 Detergenty i dodatki
o Stosować wyłącznie detergenty i dodatki prze-
znaczone do pralek automatycznych.
o Nie należy mieszać różnych typów detergen-
tów.
o W celu ochrony środowiska nie należy używać
więcej detergentu, niż jest to konieczne.
nych na opakowaniu tych produktów.

14

o Stosować produkty odpowiednio dobrane do
typu tkaniny i koloru, temperatury programu i
stopnia zabrudzenia.
o Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w do-
zownik detergentu z klapką, płynne detergenty
należy umieszczać w specjalnym dozowniku. 4 Wskazówki dotyczące ekologii
o Do prania normalnie zabrudzonej odzieży na-
leży wybrać program bez fazy prania wstęp-
o Zawsze rozpoczynać program prania z mak-
symalnym załadunkiem bębna.
o W programach z niską temperaturą, w razie
potrzeby należy stosować odplamiacz.
o Aby zapewnić stosowanie odpowiedniej ilości
detergentu, należy sprawdzić twardość wody
instalacji domowej. 5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest twarda lub
umiarkowanie twarda, zalecamy stosowanie
zmiękczacza wody przeznaczonego do pralek.
Jeśli woda jest miękka, nie ma konieczności sto-
sowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat twardości wo-
dy, należy skontaktować się z miejscowym za-
kładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza wody.
Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia
należy odłączyć je od zasilania. 1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą
wody z płynem/mydłem. Dokładnie osuszyć
wszystkie powierzchnie.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalni-
ków ani produktów chemicznych. 2 Odkamienianie
umiarkowanie twarda, zaleca się stosowanie
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby nie do-
puścić do nagromadzenia się osadów kamienia
lub rdzy.

Do usuwania osadów rdzy należy stosować wy-
łącznie specjalne produkty. Tę procedurę należy
przeprowadzać jako oddzielny cykl prania (bez
odzieży).
Należy zawsze przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produk-
tu. 3 Pranie konserwacyjne
W programach o niskiej temperaturze niektóre
detergenty mogą pozostać w bębnie. Należy re-
gularnie przeprowadzać pranie konserwacyjne.
W tym celu należy:
o Wyjąć pranie z bębna.
o Ustawić program do prania bawełny z najwyż-
szą temperaturą i dodać niewielką ilość deter-
gentu. 4 Czyszczenie dozownika detergentu
11. 5 Czyszczenie filtra odpływowego

Nie czyścić filtra odpływowego, jeśli wo-
da w urządzeniu jest gorąca.
1
2
CLACK

4
6
15

16

11. 6 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
90?

11. 7 Środki ostrożności podczas
mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w
którym temperatura może spaść poniżej 0°C, na-
leży usunąć pozostałą wodę z węża dopływowe-
go oraz z pompy opróżniającej.

5.

Należy zastosować tę procedurę także
jeśli konieczny jest awaryjny spust wo-
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopły-
wowy.
Wyjąć wąż spustowy ze zlewozmywaka lub
odłączyć go od syfonu.

Umieścić końcówki węży spustowego i do-
pływowego w odpowiednim pojemniku. Po-
zwolić, by woda wypłynęła z obu węży.
Włączyć program odpompowania i zacze-
kać, aż się zakończy.
żeniu Stop i odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odłączyć urządzenie od zasilania.
Przed ponownym uruchomieniem urzą-
dzenia należy upewnić się, że tempera-
tura wynosi powyżej 0°C.
Producent nie odpowiada za uszkodze-
nia spowodowane niskimi temperatura-
mi.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas pracy.

W pierwszej kolejności należy spróbować zna-
leźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). W

przeciwnym razie należy skontaktować się z ser-
wisem.
Po wystąpieniu niektórych problemów emitowany
jest sygnał dźwiękowy. Wskaźnik
miga na
czerwono i świeci się jeden ze wskaźników, syg-
nalizując kod alarmu:
o
- urządzenie nie napełnia się wodą.
o

17

- drzwi urządzenia są otwarte lub nie są
prawidłowo zamknięte. Należy sprawdzić
drzwi.
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.

- urządzenie nie odpompowuje wody.

Problem

Możliwe rozwiązanie

Program nie uruchamia
się.

Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do
gniazdka.
Upewnić się, że pokrywa urządzenia jest zamknięta.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulo-
wać lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.

Urządzenie nie napełnia
się wodą.

Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu na-
leży skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu są
drożne. Patrz,, Konserwacja i czyszczenie".
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieciony.
Upewnić się, że wąż dopływowy jest podłączony prawidłowo.

Urządzenie nie wypompo- Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
wuje wody.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony.
Upewnić się, że filtr spustowy jest drożny. W razie potrzeby wy-
czyścić filtr.
Upewnić się, że wąż spustowy jest podłączony prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wybrać
program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Nie włącza się faza wiro-
wania lub cykl prania trwa
dłużej niż zwykle.

Ustawić program wirowania.
czyścić filtr.

18

Możliwe rozwiązanie
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowania.
Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym rozmieszcze-
niem prania.

Wyciek wody na podło-
dze.

Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i sprawdzić je
pod kątem obecności wycieków.
Sprawdzić, czy wąż spustowy nie jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego detergentu oraz jego odpo-
wiedniej ilości.

Nie można otworzyć po-
krywy urządzenia.

Sprawdzić, czy program prania zakończył się.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompowania
lub wirowania.

Urządzenie wydaje niety-
powe dźwięki.

Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane. Patrz,, Instruk-
cja instalacji".
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i bloka-
dy transportowe. Patrz,, Instrukcja instalacji".
Dołożyć do bębna więcej prania. Ilość prania może być zbyt mała.

Urządzenie napełnia się
wodą i od razu ją wypom-
powuje.

Sprawdzić, czy wąż spustowy jest ułożony prawidłowo. Wąż może
być umieszczony zbyt nisko.

Efekty prania są niezado-
walające.

Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam przed
praniem.
Sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć załadunek prania.

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu jego przerwa-
nia.

W razie ponownego wystąpienia problemu nale-
ży skontaktować się z punktem serwisowym.

13. DANE TECHNICZNE
Wymiary

Szerokość/wysokość/głębo-
kość

400/850/600 mm

Głębokość całkowita
Podłączenie do sieci elek-
trycznej:

600 mm

Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wil-
goci zapewniona przez osłonę zabezpieczającą, z wyjątkiem
sytuacji, gdy sprzęt niskonapięciowy nie ma zabezpieczenia
przed wilgocią
Ciśnienie doprowadzanej wo- Min.
dy
Maks.

19

IPX4

0, 5 bar (0, 05 MPa)
8 bar (0, 8 MPa)
Zimna woda

Dopływ wody1)
Maksymalny wsad

Bawełna

Prędkość wirowania

6 kg

800 obr. /min (EWT 0862TDW)
1000 obr. /min (EWT 1062TDW)

1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4 ".

14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem

należy

poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko

naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.

192982180-A-252012

www. com/shop

Darmowa dostawaod400, 00 zł

  1. Jesteś tutaj:
  2. Strona główna
  3. Blog
  4. Konfiguracja Wi-Fi w kamerze EUROLOOK z serii EDW w programie na komputer

2021-02-08

Pokaż więcej wpisów zLuty 2021

Polecane

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wprowadzania programu Electrolux Edw 1000