Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0 to dokumenty, które powinny być stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat składania i rozkładania urządzenia, jego czyszczenia i konserwacji, przestrzegania bezpiecznych procedur użytkowania oraz korzystania z różnych funkcji. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa powinny być szczególnie przestrzegane, aby uniknąć nieprzewidzianych szkód i obrażeń. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0 są dostępne w wersji elektronicznej i papierowej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0

OBSłUGA

1. Wskazówki ogólne

Rozdziały „Obsługa" i „Wskazówki specjalne" są prze-

znaczone do użytkowników końcowych urządzenia i

specjalistów.

Rozdział „Instalacja" przeznaczony jest dla specjalisty.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy

dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i za-

chować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu osobom trzecim

niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1. 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. 1. 1 Struktura wskazówek dotyczących

bezpieczeństwa

HASłO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia

!

W tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-

przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-

stwa.

» W tym miejscu są określone środki zapobiegają-

ce zagrożeniu. 2 Symbole i rodzaje zagrożenia

symbol

Rodzaj zagrożenia

Obrażenia ciała

Porażenie prądem elektrycznym

Poparzenie

(Poparzenie)

1. 3 Hasła ostrzegawcze

HASłO OSTRZE-

Znaczenie

gAwcZe

ZAGROŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi

do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie może pro-

wadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

wadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty

1. 2 Inne oznaczenia stosowane

w niniejszej dokumentacji

Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umiesz-

czonym obok.

» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wska-

zówek.

» Ten symbol informuje o konieczności wykonania

jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są

krok po kroku.

1. 3 Jednostki miar

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wy-

miary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do podgrzewania wody

pitnej i może służyć do zasilania jednego lub kilku punk-

tów poboru wody.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie-

przeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać.

Urządzenie można stosować również poza domem, np.

w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiego

samego użytkowania.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia za-

stosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznacze-

niem. Jako użycie niezgodne z przeznaczeniem uznaje

się również użycie urządzenia do ogrzewania innych cie-

czy niż woda lub wody, do której dodano chemikaliów,

np. solanki.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy

również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz

instrukcji obsługi użytego wyposażenia dodatkowego.

Szkody materialne

(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkody

ekologiczne)

Utylizacja urządzenia

63

INFORMACJE

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-

stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając

szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia po-

winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i

wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia

oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządze-

nia.

W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze-

gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest

odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada-

jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one

nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko

uduszenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-

silający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed

porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-

nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego

urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-

niu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych

warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.

• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani

żadnych innych sztucznych metod.

• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz

urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-

ta.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),

który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).

32

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki:

  • Nigdy nie należy przechowywać żywności w piekarniku, gdy urządzenie jest wyłączone
  • Nie stawiaj potraw ani naczyń bezpośrednio na dnie piekarnika
  • Nigdy nie używaj drzwi jako powierzchni do przechowywania

Po użyciu:

We wnętrzu piekarnika zbiera się jedzenie oraz chlapiący podczas gotowania potraw tłuszcz. Również sól, ocet, kwas owocowy, a także silnie zasadowe warzywa po podgrzaniu i ugotowaniu wytwarzają opary, które osadzają się na powierzchniach wewnątrz piekarnika, emalii, szklanych panelach i akcesoriach.

Ważne jest, aby po zakończeniu pieczenia dokładnie przewietrzyć piekarnik, aby substancje te nie pozostały w środku i nie uszkodziły emalii.

Jeśli piekarnik nie jest regularnie wentylowany, emalia może zacząć rdzewieć.

Aby tego uniknąć, po wyłączeniu pozostaw drzwiczki piekarnika w pozycji wentylacji na 2-3 godziny.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Regularnie czyść piekarnik. Jest to istotne nie tylko ze względów higienicznych, ale także dla utrzymania urządzenia i akcesoriów w jak najlepszym stanie.


Emalia łatwoczyszcząca to wyjątkowo gładka powierzchnia zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza do czyszczenia przy regularnej konserwacji.

Wybierz środek do czyszczenia piekarników odpowiedni do Twojego urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia piekarników rekomendowanegoprzez nas, który można znaleźć w naszym sklepie internetowym.


Ostrzeżenie: do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów ani substancji ściernych.


Emalia katalityczna - Wkładki samoczyszczące (szorstkie boki):

Te wkładki pochłaniają tłuszcz, który utlenia się podczas ustawiania piekarnika na tryb czyszczenia. Nastaw piekarnik na 200oC na 1, 5 godziny. Następnie wyłącz piekarnik i pozwól mu ostygnąć.

Jeśli resztki tłuszczu w dalszym ciągu znajdują się w piekarniku, użyj łagodnego środka do mycia naczyń z miękką szczoteczką. W razie potrzeby zabieg powtórz kilka razy. com/embed/VBOCOlqutNk? &wmode=opaque&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="">


Pyrolityczna - samoczyszcząca komora piekarnika - ma również emaliowane wkładki

Ta funkcja jest dostępna w niektórych piekarnikach. Jeśli Twój piekarnik posiada program pyrolityczny, zostanie to wskazane jako funkcja w piekarniku z ikoną podobną do pokazanej powyżej. Sprawdź w instrukcji obsługi czy Twój piekarnik posiada tę funkcję.

Piekarniki pyrolityczne nie wymagają żadnych chemicznych środków czyszczących.

  • Wybierz program pirolityczny odpowiedni do stopnia zabrudzenia piekarnika.
  • Zapoznaj się z artykułem Jak czyścić piekarnik Electrolux za pomocą pyrolizy?
  • Dalsze instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi. Pobierz instrukcję obsługi


Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg A51100hsw0