Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California

Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California jest oficjalnym, profesjonalnym dokumentem, który służy do informowania użytkowników o produktach, funkcjach i usługach Electrolux. Zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i eksploatacji wszystkich urządzeń i produktów Electrolux. Biuletyn zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony środowiska, aby użytkownicy mogli korzystać z produktów Electrolux w bezpieczny i ekologiczny sposób. Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California jest niezbędnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność swoich urządzeń Electrolux.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: św. Anny 12

1. ) Miejscowość: Kraków

1. 3. ) Kod pocztowy: 31-008

1. 4. ) Województwo: małopolskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1. 7. ) Numer telefonu: 12 433 2775

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj. krakow. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www. dzp. cm-uj. pl/

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenia usługi obsługi technicznej szkoleń on-line dla lekarzy w ramach realizacji projektu/ nr POWR. 05. 04. 00-00-0147/18-00

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73b46ed5-8332-11eb-86b1-a64936a8669f

2. ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017142

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2021-03-12

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2. 15. ) Nazwa projektu lub programu

„Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR. 00-00-0147/18-00.

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www. soldea. pl/epz/epz/

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www. pl/epz/epz/

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: 141. 2711. 2021

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Wartość zamówienia: 197696, 34 PLN

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi obsługi technicznej szkoleń on-line dla lekarzy w ramach realizacji projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi technicznej szkoleń on-line dla lekarzy w ramach realizacji projektu Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (z POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” świadczona sukcesywnie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR. Opis przedmiotu zamówienia – zamówienie obejmuje:5. Użycie stosownego narzędzia do wideokonferencji wraz z licencją umożliwiającą nieodpłatny udział w szkoleniach dla uczestników w liczbie co najmniej 35 osób. Zapewnienie podczas transmisji widoczności przez cały czas zestawu znaków w kolorze wymaganych w projekcie tj. logo UE, polska flaga, logo UJ Collegium Medicum, logo Europejskiego Funduszu Społecznego. Zestaw znaków zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Określenie parametrów połączenia sieciowego i sprzętu pozwalające na prowadzenie płynnej transmisji szkoleń oraz jej nagrywanie w celu dobrania przez Zamawiającego odpowiedniego sprzętu komputerowego. Przeprowadzenie transmisji próbnej w dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9. 00 - 16. 00 oraz w sobotę w godzinach pomiędzy 9. 00-16. 00, mającej charakter sprawdzający przepustowość łącza oraz działanie sprzętu. Odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu i sporządzenie na tej podstawie listy obecności przy zastosowaniu odpowiednich zapisów „Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie” (wersja z dnia 31 lipca 2020 r. ) opracowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dla obszaru usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Minimum 3 kamery o jakości transmisji nie gorszej niż HD i 3 mikrofony o wymaganych parametrach. Pomoc w ustawieniu światła i tła w pomieszczeniu, z którego będzie prowadzona transmisja. Obecność moderatora w dniu szkolenia czuwającego nad sprawnym przebiegiem zajęć – zarówno od strony kontroli czasu, interakcji pomiędzy prowadzącymi a audytorium, jak i zapewnienia prawidłowości przebiegu w warstwie technicznej. Instrukcję dotyczącą posługiwania się narzędziem do streamingu, odpowiedniego przygotowania się i zachowania w trakcie zajęć, opracowanie wskazówek praktycznych dla uczestników i prowadzących zajęcia. Kontakt z prowadzącymi i aktorami przed każdym szkoleniem, weryfikację znajomości narzędzia do streamingu, organizację szkolenia on-line dla osób wymagających dodatkowego wsparcia w zakresie narzędzia streamingowego, przekazywanie niezbędnych informacji i praktycznych wskazówek o narzędziu. Obsługę listy uczestników, rozsyłanie zaproszeń do właściwych seminariów/ warsztatów (podział na grupy podczas warsztatów), tworzenie elektronicznej listy obecności, raportowanie do Zamawiającego. Podejmowanie interwencji w przypadku nieprawidłowości. Obsługę helpdesku w dniu kursu przed, w trakcie i po szkoleniu. Podpisanie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z Zamawiającym. Obowiązek informacyjny (przekazywanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych) podczas kontaktu z uczestnikami szkoleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedmiot umowy będzie realizowany będzie w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7, 30-688 Kraków,

4. ) Główny kod CPV: 80420000-4 - Usługi e-learning

4. ) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 100

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 1 pkt 5

Art. 1 pkt 7

Art. 1 pkt 8

Art. 1 pkt 9

Art. 1 pkt 10

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2. 4 zdolności technicznej lub zawodowej, 2. 1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, co najmniej 5 usług w zakresie świadczenia usług prowadzenia wideokonferencji dla grupy minimum 30 osób.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. :1. 1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16. 02. 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 369 z późn. zm. ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, odpowiednio do treści wzoru przedstawionego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:3. 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia, 3. 2 kalkulację cenową odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza Oferty, 3. 3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy, 3. 4 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ:Opis sposobu przygotowywania oferty.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte są w pkt 7) SWZ:Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 11.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2021-03-22 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: Platforma EPZ https://www. pl/epz/epz/

8. ) Termin otwarcia ofert: 2021-03-22 10:01

8. ) Termin związania ofertą: do 2021-04-20

8. ) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Termin realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31. 2021r. (z możliwością przedłużenia do 31. 2022r. lub dłużej) lub wyczerpania jej wartości jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dokument archiwalny

Kraków dnia 2. 10. 2007 r.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

.............................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

termin składania dokumentów: do dnia 17.

I. Wymagania obligatoryjne

a)obywatelstwo polskie

b)ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych

c)wykształcenie wyższe

d)osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

II. Wymagania faktyczne

a))umiejętność kierowania zespołem osób, komunikatywność

b)co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach budżetowych w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach  kierowniczych

c)znajomość ustawy o finansach publicznych

d)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

e)znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej

f)znajomość przepisów dotyczących standaryzacji Domów Pomocy Społecznej

g)umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz znajomość programu komputerowego w zakresie gospodarki inwentarzowej.

h)umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami DPS-u.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Domu i przyległego terenu oraz wszystkich urządzeń na odpowiednim poziomie sprawności technicznej

b)zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy: w warsztatach, w pralni, w transporcie, w magazynie i ogrodzie

c)nadzór nad gospodarką inwentarzową

d)odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

e) sprawowanie opieki nad budynkiem DPS

f)sporządzanie i przekazanie zakresów czynności podległych pracowników do kadr

g)opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

h) odpowiedzialność za realizację wydatków dotyczących zadań w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

i)opracowywanie planu remontów bieżących

j)opracowywanie planów inwestycyjnych naszego Domu

k)prowadzenie niezbędnej dokumentacji, obowiązującej w Dziale Administracyjno Gospodarczym i Obsługi Technicznej

l)prowadzenie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników

ł)organizowanie przetargów na dostawę artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej, leków, robót budowlanych i innych zleceń dotyczących zaopatrzenia

m)zawieranie umów z kontrahentami Domu zgodnie z przepisami

IV. Warunki pracy

a) wymiar czasu pracy: pełny etat

b)wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od  1582, 60 zł do 2042, 60 zł

c)inne dodatki zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 02. 08. 2005 r. Dz. U. 146, poz. 1222 z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d)pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, z możliwością zawarcia

w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

V. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV)

b)list motywacyjny

c)dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopia dyplomu do wglądu oryginał

d)zaświadczenie lekarskie

e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)dokument stwierdzający tożsamość

g) oświadczenie o niekaralności

h)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i)świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy

V. Metody selekcji kandydatów

a)sprawdzian wiedzy ustny

b)rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25, pocztą na adres DPS z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

w terminie do 17. 2007 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do DPS..

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. /www. dpspraska. webpark pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Zatwierdzam

mgr inż. Stefan Skrzyński

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej 30-329 Kraków ul. Praska 25

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stefan Skrzyński dyrektor

Osoba publikująca: Redakcja BIP

Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Obsługi Technicznej Electrolux California