Bezpieczeństwo i odniesienia Cac Bdp Bw4rah 175

Bezpieczeństwo jest ważnym aspektem wszelkiego rodzaju systemów informatycznych. Jednym z najważniejszych narzędzi do ochrony systemu jest system ochrony CAC/BDP/BW4RAH 175. Ten system składa się z szeregu różnych narzędzi, takich jak inspekcja, skanowanie i kontrola. Narzędzie inspekcji ma na celu wykrycie wszelkiego rodzaju zagrożeń w systemie, takich jak wirusy i złośliwe oprogramowanie. Skanowanie ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się. Kontrola umożliwia kontrolowanie i monitorowanie wszelkich działań w systemie informatycznym, w tym wprowadzania i usuwania danych. System ochrony CAC/BDP/BW4RAH 175 jest kluczowym narzędziem, które pozwala zachować bezpieczeństwo systemu informatycznego.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i odniesienia Cac Bdp Bw4rah 175

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Jedną ze składowych bezpieczeństwa narodowego jest bezpieczeństwo państwa. Można je podzielić na:

R1IfzbXrVBPwa
bezpieczeństwo zewnętrzne Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa można określić jako zespół okoliczności zachodzących w jego międzynarodowym otoczeniu, pozwalających na spokojne funkcjonowanie. Innymi słowy jest to brak zewnętrznych czynników negatywnych, które zakłócałyby rozwój państwa., bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oznacza zabezpieczenie działalności państwa przed destrukcyjnymi czynnikami wewnętrznymi.

bezpieczeństwo zewnętrzne
Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa to zespół okoliczności zachodzących w jego międzynarodowym otoczeniu, pozwalających na spokojne funkcjonowanie. Innymi słowy, jest to brak zewnętrznych czynników negatywnych, które zakłócałyby rozwój państwa.

bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oznacza zabezpieczenie działalności państwa przed destrukcyjnymi czynnikami wewnętrznymi.

Potencjał bezpieczeństwa wewnętrznego

W celu zabezpieczenia ludności powstało wiele instytucji. Do najważniejszych zaliczamy:

 • wymiar sprawiedliwości;

 • służby specjalne;

 • inne służby, a także straże oraz inspekcje funkcjonujące w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 • służby ratownictwa i ochrony ludności;

 • podmioty zarządzania kryzysowego;

 • służby graniczne;

 • centralne i samorządowe instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego.

Usytuowanie instytucji obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i zakres ich oddziaływania

Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Gwarancją zapewnienia właściwego funkcjonowania państwa, w tym zagwarantowania obywatelom bezpieczeństwa, jest wymiar sprawiedliwości sprawowany przez sądy.

Władzę sądowniczą w Polsce sprawują następujące sądy:

RumnPewrCVdCx1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: władza sądownicza w Polsce Elementy należące do kategorii władza sądownicza w Polsce Nazwa kategorii: Sąd NajwyższyNazwa kategorii: sądy powszechneNazwa kategorii: sądy szczególne(sądy administracyjnei sądy wojskowe)Koniec elementów należących do kategorii władza sądownicza w Polsce

Źródło: Englishsquare. pl sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3. 0.

Z sądami współpracują organy ochrony prawnej, w szczególności prokuratura i Służba Więzienna.

bg‑azure

Zastanów się, czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie bez sprawnie działającego sądownictwa.

Rola prokuratury

R1Wq7XG7e7m0V1

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.

Podstawowym zadaniem prokuratury jest czuwanie nad przestrzeganiem praworządności i ściganie przestępstw. Zadania te realizuje:

 • Prokurator Generalny;

 • Prokurator Krajowy;

 • prokuratorzy powszechnych oraz wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;

 • prokuratorzy IPNIPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zadaniem prokuratorów jest prowadzenie albo nadzorowanie postępowań przygotowawczychpostępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznegooskarżyciela publicznego przed sądami. Prokuratorzy wojskowi oprócz tego realizują zadania związane z przestrzeganiem prawa i utrzymaniem odpowiedniego poziomu dyscypliny wojskowej.

bg‑azure

Podaj najważniejsze – z twojego punktu widzenia – zadanie realizowane przez prokuraturę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zadania Służby Więziennej

RNyTcn5z1mYyO1

Rozważ, jakie predyspozycje powinien mieć funkcjonariusz Służby Więziennej.

Źródło: Karol Szadkowski (AMZ Kutno), licencja: CC BY-SA 4.

Służba Więzienna realizuje zadania penitencjarne, ochronne oraz resocjalizacyjne. Ponadto odpowiada za wykonywanie tymczasowego aresztowania, ochronę przed negatywnym wpływem przestępców na społeczeństwo, odstraszanie potencjalnych przestępców.

W strukturze organizacyjnej SWSW wyróżniamy:

Rial12C7o9ibo1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Służba WięziennaElementy należące do kategorii Służba WięziennaNazwa kategorii: Centralny Zarząd SWNazwa kategorii: okręgoweinspektoraty SWNazwa kategorii: zakłady karneNazwa kategorii: areszty śledczeNazwa kategorii: ośrodki szkoleniai doskonalenia kadrKoniec elementów należących do kategorii Służba Więzienna

Źródło: Englishsquare.

Służby specjalne

Do najważniejszych podmiotów realizujących zadania specjalne zaliczają się:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne.

R6q5h0RaYEIHp1

Wskaż najważniejszą cechę działalności służb specjalnych.

Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, domena publiczna.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chroni państwo przed zorganizowanymi działaniami mogącymi być zagrożeniem dla niepodległości i porządku konstytucyjnego Polski oraz funkcjonowania struktur państwowych. ABWABW zapewnia ochronę informacji niejawnych, pozyskuje i analizuje oraz przekazuje właściwym organom informacje o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest powołane do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz działalności naruszającej interesy ekonomiczne państwa polskiego. CBACBA prowadzi sprawy operacyjne, działalność kontrolną, prewencyjną i edukacyjną.

Policja

RaFDQMeXR8yhd1

Zastanów się, jaką funkcję w środowisku lokalnym spełniają dzielnicowi.

Źródło: Kub347, licencja: CC BY-SA 4.

Policja to formacja umundurowana i uzbrojona. Jest przeznaczona do ochrony obywateli oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Główne zadania policji to ochrona ludzkiego życia i zdrowia, a także mienia przed bezprawnymi zamachami oraz podejmowanie działań prewencyjnych. W strukturach policji pracują funkcjonariusze służby kryminalnej, prewencyjnej i wspomagającej.

Służba Ochrony Państwa

RDJCWNhCDnJmi1

Uzasadnij, dlaczego głowa państwa jest objęta ochroną Służby Ochrony Państwa.

Źródło: Stiopa, licencja: CC BY-SA 4.

Służba Ochrony Państwa jest to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona osób, obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. SOPSOP ochrania m. in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby, które mają status głowy państwa lub szefa rządu państw obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. SOP ochrania także różne obiekty służące m. Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów czy Radzie Ministrów.

Państwowa Straż Pożarna

PSPPSP jest formacją powołaną do walki z pożarami, a także klęskami żywiołowymi i różnymi zagrożeniami miejscowymi. Prowadzi akcje ratownicze podczas katastrof, wypadków komunikacyjnych, budowlanych oraz chemicznych. Do jej zadań należy też sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i wydawanie w tym zakresie opinii. Ponadto PSP podejmuje ścisłą współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi.

Rdnmtp3TXWi6G1

Przedstaw argumenty, dlaczego Państwowa Straż Pożarna cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Źródło: domena publiczna.

Instytucje systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe jest szczególnie istotnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Odnosi się ono do zagrożeń niemilitarnych. Na szczeblu centralnym jest realizowane przez Radę Ministrów, która posiłkuje się działalnością Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na poziomie województwa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonują wojewodowie z pomocą wojewódzkich zespołów i centrów zarządzania kryzysowego. Na poziomie powiatu i gminy zadaniami tymi zajmują się: w powiecie – starosta, w gminie – wójt (burmistrz lub prezydent miasta) oraz zespoły i centra zarządzania kryzysowego.

RbNSi3sqIQo091

Wykaż powody uzasadniające funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego.

Źródło: Pajast, licencja: CC BY-SA 3.

Straż Graniczna

R6izOp7JMiIHq1

Podaj przykład przestępstwa związanego z przekroczeniem polskiej granicy.

Źródło: LukaszKatlewa, licencja: CC BY-SA 4.

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją. Podlega ministrowi spraw wewnętrznych, a jej zadaniem jest ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego. Odpowiada też za wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy. SGSG zapobiega transportowaniu substancji niebezpiecznych bez zezwolenia, rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przestępstwa i wykroczenia dotyczące przekraczania granicy, przeprowadza kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Centralne i samorządowe instytucje obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego

Oprócz scharakteryzowanych już instytucji obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce działają też inne podmioty aktywne w tym zakresie i realizujące ważne zadania. Ze względu na usytuowanie w strukturze organizacji państwa możemy wśród nich wyróżnić:

 • instytucje centralne;

 • instytucje samorządowe.

Do instytucji centralnych należą m. :

 • Inspekcja Transportu Drogowego, zajmująca się kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących transportu drogowego i przewozu osób oraz rzeczy;

 • Państwowa Inspekcja Sanitarno‑Epidemiologiczna, która zajmuje się ochroną sanitarno‑epidemiologicznej ludności;

 • służby meteorologiczne i hydrologiczne obowiązane ostrzegać o mogących wystąpić klęskach żywiołowych.

bg‑azure

Wskaż, jakie zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarno‑Epidemiologiczną uważasz za najważniejsze.

RcSZBux5VD9l91

Podaj, w czym szczególnie mogą być pomocni strażnicy miejscy.

Źródło: Wojciech Drozdowski, domena publiczna.

Wśród instytucji samorządowych szczególne miejsce zajmują straże gminne (miejskie), które są powołane do ochrony porządku publicznego. Zakres ich szczegółowych zadań obejmuje m. : ochronę spokoju i porządku, kontrolę ruchu drogowego, współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadania w obszarze ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w sytuacjach awarii i klęsk żywiołowych. Straże gminne (miejskie) ściśle współpracują z policją, jak również mają uprawnienia procesowe w sprawach o wykroczenia.

Słownik

ABW

ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

CBA

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

IPN

IPN

Instytut Pamięci Narodowej

oskarżyciel publiczny

oskarżyciel publiczny

organ państwowy, który wnosi lub popiera oskarżenie przed sądem

postępowanie przygotowawcze

postępowanie przygotowawcze

pierwszy etap postępowania karnego (w sprawach przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego), który może mieć formę śledztwa lub dochodzenia

PSP

PSP

Państwowa Straż Pożarna

SG
SOP

SOP

Służba Ochrony Państwa

SW

Uchodźcy uciekający przed wojną i brakiem bezpieczeństwa w Iraku i Syrii przybywają na wyspę Lesbos, 2015 rok

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie[1].

Rodzaje bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa:

 • ze względu na obszar jaki obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe;
 • ze względu na stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • ze względu na dziedzinę, w jakiej występuje – bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, fizyczne, informatyczne (cybernetyczne, teleinformatyczne), kulturowe, militarne, polityczne, socjalne i społeczne[2] oraz identyfikacyjne[3].

Pojęcie bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Pojęcie bezpieczeństwa państwa ewoluowało przez wieki, a w ostatnich dekadach XX wieku szczególnie szybko zmieniało znaczenie. Wobec zmiany środowiska międzynarodowego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i związanej z tym ewolucji postrzegania zagrożeń coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Wyłoniło się więc bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne, informacyjne, socjalne i wiele innych, jak na przykład bezpieczeństwo humanitarne. Zarysowała się tendencja, aby przez bezpieczeństwo państwa rozumieć wszystko co może mieć jakikolwiek związek z zagrożeniem państwa i jego społeczeństwa.

Z tego względu wydaje się rozsądna propozycja Ryszarda Zięby[4], żeby wyodrębnić następujące podstawowe wartości składające się na bezpieczeństwo współczesnych państw:

 • przetrwanie państwa jako niezależnej jednostki politycznej, narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności państwa. Jest ono naczelną wartością, której każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż nie mogą być one zachowane w sytuacji zagrożenia istnienia ludności. Wartość ta jest stawiana na naczelnym miejscu;
 • integralność terytorialna, która w potocznym rozumieniu nadal jest uważana za główny korelat bezpieczeństwa;
 • niezależność polityczna (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji), czyli suwerenności;
 • jakość życia, na którą składają się takie wartości jak standard życia, szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego, zakres praw i swobód obywatelskich, system kulturalny, narodowy styl życia, stan środowiska naturalnego, możliwości i perspektywy samorealizacji i rozwoju.

Postrzeganie bezpieczeństwa (według Daniela Freia[5])[edytuj | edytuj kod]

 • stan braku bezpieczeństwa – wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 • stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 • stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;
 • stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe[6].

Potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa (według W. Kitlera)[edytuj | edytuj kod]

 • potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • potrzeba bezpieczeństwa powszechnego
 • potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
 • potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
 • potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego
 • potrzeba oświaty i wychowania
 • potrzeba bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo Polski[edytuj | edytuj kod]

Do tego zbioru wartości należą podstawowe cele polskiej polityki bezpieczeństwa, określone następująco:

 • ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
 • utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju;
 • zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku;
 • stworzenie niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli;
 • ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej
 • realizacja zobowiązań sojuszniczych, a także obrona i promowanie interesów państwa polskiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008. s. 14. [dostęp 2015-11-18].
 2. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, s. 17.
 3. Remigiusz Lewandowski. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i publicznego. „Copernican Journal of Finance & Accounting”. 2 (2). 99–103.
 4. R. Zięba (red. ): Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 5. Daniel Frei, Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977, s.
 6. E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, skrypt UWM w Olsztynie, online.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ryszard Zięba (red.
 • R. Jakubczak, J. Flis: Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006
 • Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Bezpieczeństwo i odniesienia Cac Bdp Bw4rah 175

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i odniesienia Cac Bdp Bw4rah 175

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i odniesienia Cac Bdp Bw4rah 175